1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 5, 2014

d-jy³ A-[o-\-X-bn-em-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv {Ioan-b ta-J-e-bn-ep-Å aIv-sUm-WmÄ-Uv d-kv-täm-dâp-IÄ A-S-¨p-]q-«n-b-Xm-bn I¼-\n A-dn-bn¨p. {Ioan-b A-[n-\n-th-i-¯n-sâ t]-cnð bp-Fkpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b\pw d-jy-bv-¡v F-Xn-tc D-]-tcm-[w GÀ-s¸-Sp¯n-b km-l-N-cy-¯nð d-jy-bn-se bpF-kv ^m-Ìv-^q-Uv Hu-«v-e-äp-IÄ A-S-¨p-]q-«-W-sa-óv tamkv-tIm-bn-se cm-jv-{So-b t\-Xm-¡Ä B-h-iy-s¸-«-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se-bm-Wv aIv-sUm-WmÄ-Uv {Io-an-b-bn-se Xv-§-fp-sS im-J-IÄ A-S-¨p-]q-«p-I-bm-Wv F-óv A-dn-bn-¨-Xv.

{Io-an-b-bn-se d-jy-bp-sS A-[n-\n-th-iw I-cn-¦-Sð D-]-Zzo-]n-ep-Å _n-kn-\-ÊpI-sf F§-s\ _m-[vn-¡p-sa-óv Däp-t\mv-¡p-I-bm-Wv te-tmIw. F-ómð d-kv-tämdâv im-J-IÄ A-S-¨p-]q-«p-ó-Xn-\v F-s´-¦nepw cm-{ão-b Imc-Ww aIv-sUm-WmÄ-Uv Nq-ïn-¡m-«n-bnñ. F-¦nepw ]pXn-b \-S]-Sn d-jybpw ]m-Ým-Xy-cm-Py-§fpw X-½n-ep-Å AI-ew hÀ-²n-¸n-¡p-sa-óv D-d-¸mbn. {Io-an-b-bn-se knw-s^-tdm-t]mÄ, sk-hm-kv-täm-t]mÄ, bmÄ-« F-ón-hn-S-§-fn-se im-J-I-fm-Wv aIv-sUm-WmÄ-Uv A-S-¨p-]q-«n-b-Xv.

X-§-fp-sS \n-b-{´-W-§Ä-¡v A-¸p-d-ap-Å Nn-e Im-cy-§Ä aq-ew d-tÌm-dâp-IÄ Xmð-¡m-en-I-am-bn A-S-¨p-]q-«p-óp F-óm-Wv aIv-sUm-WmÄ-Uv A-dn-bn-¨-Xv. aIv-sUm-WmÄ-Uv t\-cn-«v \-S-¯p-ó-Xm-Wv {Ioan-b ta-J-e-bn-se d-kv-täm-dâpIÄ. I-gn-ª Bgv-N P-\o-h B-Øm-\-am-bp-Å bq-Wn-th-gv-kð t]m-kvv-äð Uyq-tj t]m-kv-äv {Io-an-b-bn-te-¡p-Å I-¯p-IÄ kzo-I-cn-¡p-ó-X-sñ-óv A-dn-bn-¨n-cpóp. Cu `m-K-t¯-¡p-Å I-¯p-IÄ sU-enh-dn sN-¿p-ó-Xn-\v bm-sXm-cp Kym-cânbpw \ð-In-sñópw I¼-\n A-dn-bn-¨n-cp-óp.

bp-s{I-bv³ Cu B-gv-N G-gv d-jy³ ^q-Uv I-¼-\n-I-fpsS D-Xv-¸-ó-§Ä bp-s{I-bv-\nð hnð-¡p-ó-Xv \n-tcm-[n-¨n-cpóp. A-S-¨p-]q«n-b im-J-I-fn-se sXm-gn-em-fnI-sf bp-s{I-bv-\n-se a-äp im-J-I-fn-te-¡v am-än \n-b-an-¡p-sa-óv I¼-\n A-dn-bn¨p. C-Xn-\n-sS aIv-sUm-WmÄ-Un-sâ Xo-cp-am\-s¯ kzmK-Xw sN-¿p-ó-Xm-bn d-jy³ ]mÀ-e-saân-se sU-]yq-«n kv-]o-¡À hv-fm-Un-a-À kndn-t\m-hv-In A-dn-bn¨p. I-Sp-¯ ]m-Ým-Xy hn-cp-² \n-e-]m-Sp-IÄ sIm-ïv {i-t±-b-\m-b hy-àn-bm-Wv kndn-t\m-hv-kvIn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.