1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 28, 2014

A-Sp-¯ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ sX-c-sª-Sp-¸nð ko-äv \-ã-s¸-Spó-Xv aq-ew {_-Êð-kn-sâ `m-K-am-Im³ I-gn-bm-¯ Fw-C-]n-amÀ-¡v 157000 ]u-ïn-sâ KpUvss_ ]m-t¡Pv. bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ sN-e-hp-IÄ hn-hm-Z-¯n-em-bn-cn-¡p-ó k-ab-¯v ko-äv e-`n-¡m-¯ Fw-C-]n-amÀ-¡v th-ïn h³ Xp-I ap-S-¡m-\p-Å Xo-cp-am-\w A-\m-h-iyhpw Xm-§m-\m-Im-¯-Xp-am-Wv F-óv hn-aÀi-\w D-bÀ-óp-I-gn-ªp. ]m-t¡-Pn-s\ Ip-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä Fw-C-]n-amÀ-¡v C-S-bnð kÀ-¡p-te-äv sN-bv-Xn-«p-ïv.

ko-äv \-ã-s¸-Sp-ó Fw-C-]n-amÀ-¡v {Sm³-kn-j-Wð A-e-h³-km-bn 39,000 ]u-ïv e-`n-¡pw. C-hÀ-¡v A-hÀ FwC-]n B-bn-cp-ó A-{X-bpw Ime-s¯ i¼-fw X-só C-hÀ-¡v Xp-S-Àópw e-`n-¡pw. {_-Êð-kn-se ko-äv \-ã-s¸-«m-epw H-cp bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]mÀ-e-saâv Aw-K-¯n-\v ]-c-amh-[n c-ïv hÀ-jw h-sc hoïpw i¼-fw e-`n-¡pw.

K-h¬-saâv ^-ïv \ð-Ip-ó C-bp-hn-se H-cw-K-¯n-\v hmÀjn-I i¼-fw am-{Xw 41,000 ]u-ïmWv. A-ô hÀ-jw C-bp-hnð Fw-C-]n-bm-bn tkh-\w A-\p-ãn-¨ Aw-K-¯n-\v H-cp hÀ-jw 13,760 ]u-ïv i-¼-f-am-bn e-`n-¡pw. {_n-«-\n-se 73 Fw-C-]n-am-cnð \m-ev]-Xv t]cpw C-t¸mÄ bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saân-se A-Uo-j-Wð thm-fâ-dn s]³-j³ kv-Io-anð Aw-K-amWv. ta-bv 22 \m-Wv bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saân-te-¡p-Å Xn-c-sª-Sp-¸v \-S-¡p-ó-Xv. bpK-hv \-S¯n-b A-`n-{]m-b-kÀ-tÆ-bnð bp-In-]v ]mÀ-«n ap³-Xq-¡w t\-Sp-sa-óv I-sï-¯n-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.