1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 29, 2014

KÄ-^v cm-Pyam-b ku-Zn-bnð sIm-tdmW sshd-kv _m-[- aq-e-ap-Å saÀ-kv tcm-Kw _m-[n-¨v a-cn-¨-h-cp-sS F-®w 102 Bbn. ku-Zn A-td_y, a-tejy, J¯À, tPmÀ-Zm³, bpF-C, Sp-Wojy, ^n-en-¸o³-kv F-óo cm-Py-§-fn-em-Wv C-Xph-sc an-Unð Cu-kv-äv sd-kv-]n-tdä-dn kn³-t{Umw A-Y-h saÀ-kv tcm-Kw _m-[n-¨n-«p-ÅXv. \n-ch-[n a-e-bm-fn-IÄ tPm-en sN-¿p-ó ku-Zn t]m-ep-Å an-Unð Cu-kv-äv cm-Py-§-fnð tcm-Kw ]-S-cpó-Xv kw-Øm\-¯v B-i-¦ ]-SÀ-¯n-bn-«p-ïv.

ku-Zn-bnð am{Xw C-Xp-h-sc 339 t]À-¡v tcm-Kw Øn-co-I-cn-¨n-«pïv. C-Xnð 102 ac-Ww kw-`-hn¨p. I-gn-ª B-gv-N-am-{Xw 26 tI-kp-Ifpw ]-¯v a-c-W-§fpw dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-«pïv. kmÀ-kv ssh-d-kn-\v k-am-\-am-b saÀ-kv sshd-kv a-\p-jy-cnepw ar-K-§-fnepw Hcp-t]m-se _m-[n-¡p-ó-Xm-Wv. tcm-K-_m-[n-X-cnð \n-óv hm-bp-hn-eq-sS-bm-Wv tcm-Kw a-säm-cm-fn-te-¡v ]-I-cp-ó-Xv. saÀ-kv ssh-d-kn-s\ sN-dp-¡m³ C-Xph-sc hm-Iv-kn-\p-IÄ I-sï-¯n-bn-«nñ. Iq-Sp-X-embpw hn-tZ-in-I-sf-bm-Wv tcm-Kw _m-[n-¨n-cn-¡p-ó-sX-óv ku-Zn kÀ-¡mÀ hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv.

ku-Zn-bn-se B-ip-]-{Xn-I-fnð tPm-en sN-¿p-ó a-e-bm-fn-I-fnepw tcm-Kw _m-[n-¨-Xm-bp-Å dn-t¸mÀ-«p-IÄ kw-Øm\-¯v B-i-¦ ]-IÀ-¯p-ópïv. F-ómð tI-c-f-¯n-se hn-am-\-¯m-h-f-§-fnð tcm-Kw ]cn-tim-[n-¡m³ \-S-]-S-n-sbmópw F-Sp-¯n-«nñ. \-S]-Sn F-Sp-¡m-¯ ]-£w sshd-kv tI-c-f-¯n-se-¯m³ km-[y-X-bp-sï-óv B-tcm-Ky-ta-J-e-bn-se {]-ap-JÀ hn-e-bn-cp-¯póp. kmÀkpw F-¨v1F³1 ]-\nbpw hym-]-I-am-b-t¸mÄ tI-c-f-¯n-se hn-am-\-¯m-h-f-§-fnð {]-tXy-I ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n-bn-cpóp. kmÀ-kn-\v k-am-\amb tcm-K-am-Wv C-t¸mÄ ]-SÀóp-sIm-ïn-cn-¡p-ó saÀkv.

ku-Zn-bnð \n-óv ^n-en-¸o³-kn-te-¡v tcm-Kw hym-]n-¨Xpw tI-cf-s¯ B-i-¦-bn-em-gv-¯p-ópïv. sshd-kv ]-S-cp-sa-ó `-b-¯mð I-gn-ª Ip-td Zn-h-k-§fm-b ku-Zn-bn-se Nn-e kv-Iq-fp-IÄ-¡v Ah-[n \ð-In-bn-cpóp. dn-bmZv, Pn-±, a-Zo-\, X-_q¡v, \-Pv-dm³ ta-J-e-I-fn-em-Wv tcm-Kw Iq-Sp-X-em-bpw dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv. P-e-tZmjw, Np-a, ]\n, sXm-ï-bnepw aq-¡nepw c-àw sI-«n-\nð-¡p-I, iz-k-X-SÊw, N-À-±n, hr-¡-tcm-Kw F-ón-h-bm-Wv tcm-K-e-£-W§Ä.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.