1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 16, 2013

Dð¡ s]m-«n-s¯-dn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv d-jy-bnð B-bn-c-¯n-te-sd t]À-¡v ]-cp-t¡äp. sh-Ån-bm-gv-N-bm-Wv kw-`-hw. d-jy-bn-se D-dmð ]À-Æ-X-\n-c-IÄ-¡v ap-I-fn-eq-sS A-Xn-th-K-¯nð ]m-ªp-h-ó Dð-¡ i-à-am-bn s]m-«n-s¯-dn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. kv-t^m-S-\-¯n-sâ B-Lm-X-¯nð \n-c-h-[n sI-«n-S-§-fp-sS P-\-ð Nnñp-IÄ X-IÀóp. G-I-tZ-iw 1,100 Hm-fw B-fp-IÄ-¡v ]-cp-t¡-än-«p-sï-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv.

G-I-tZ-iw ]-¯v S-t®m-fw `m-c-ap-Å Dð-¡-bm-Wv s]m-«n-s¯-dn-¨Xv. a-Wn-¡q-dnð G-I-tZ-iw 54,000 In-tem-ao-äÀ kv-]o-Un-em-Wv Dð-¡ `q-an-bp-sS A-´-co-£-¯n-te-¡v {]-th-in-¨Xv. `q-an-bp-sS D-]-cn-X-e-¯n-te-¡v ]-Xn-¡p-ó-Xn-\v G-I-tZ-iw 30þ 50 In-tem-ao-ä-dn-\v ap-I-fnð h-¨v C-Xv s]m-«n-s¯-dn-¡p-I-bm-bn-cp-óp F-óv d-jy³ A-¡mZan Hm-^v k-b³-kv ]p-d-¯n-d¡n-b ]-{X-¡p-dn-¸nð ]-d-bp-óp.

sh-Ån-bmgv-N cm-hnse 9.20 Hm-sS-bm-bn-cpóp i-àam-b {]-Im-i-t¯m-sS Dð-¡ `q-an-bn-te-¡v ]-Xn-¨-Xv. D-{K-i-Ð-t¯m-sS Dð¡ s]m-«n-s¯-dn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv sI-«n-S-§-fp-tSbpw a-äpw P-\ð-Nnñp-IÄ s]m-«n-bm-Wv ]-eÀ¡pw ]-cp-t¡-ä-Xv. F-´m-Wv kw-`-hn-¡pó-Xv F-óv BÀ¡pw a-\-Ên-em-bnñ. tem-Im-h-km-\-am-Wv F-óv I-cp-Xn ]-ecpw ho-Sn-\v ]p-d-t¯-¡v Hm-Sp-I-bm-bn-cp-óp.

2012 Un-F 14 F-ó jp-{Z-{K-lw `q-an-bv-¡v k-ao-]-¯p-Iq-Sn IS-óp t]m-Ip-ó-Xn-\v sXm-«p-ap³-]m-Wv Dð-¡ hoW-Xv Fó-Xv B-i-¦ ]-c¯n. F-ómð C-h X-½nð bm-sXm-cp _-Ôhpw C-sñópw shdpw bm-Zr-Ýn-I-am-bm-Wv C¯-c-sam-cp kw-`-h-ap-ïm-b-sX-ópw bq-tdm-]y³ kv-t]-kv G-P³-kn hy-à-am¡n. \m-k-bp-sS IW-¡v A-\p-k-cn-¨v G-I-tZ-iw 15 ao-äÀ ho-Xn-bp-Å H-óm-bn-cp-óp Dð-¡-sb-óv d-jy³ k-b³-kv A-¡mZ-an hn-i-Zo-I-cn¨p. jp-{Z-{K-l-¯n-sâ \m-en-sem-óv h-ep-¸w am-{X-ta C-Xn-\pÅq.

s]m-«n-s¯-dn-¨ Dð-¡-bp-sS `m-K-§Ä sN-_mÀ-Ið \-K-c-¯n-\v ]p-d-¯p-Å dnkÀ-thm-b-dn-em-Wv ho-WXv. kv-t^m-S-\-¯n-sâ B-Lm-X-¯nð G-I-tZ-iw 3000t¯m-fw sI-«n-S-§Ä-¡v \m-i-\-ã-§Ä kw-`-hn-¨n-«p-ïv. kv-t^m-S-\-¯n-sâ i-àn-bnð G-I-tZ-iw 100,000 kv-Iz-bÀ ao-äÀ ¥m-kp-IÄ X-IÀóp. H-cp kn-¦v ^m-Î-dn-bp-sS tað-¡q-cbpw X-I-À-ón-«p-ïv. 1,100 Hm-fw B-fp-IÄ- ]-cp-¡v ]-än-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv B-ip-]-{Xn-bnð Nn-In-Õ t\-Sn. 48 t]-cp-sS ]-cp-¡v Kp-cp-X-c-amWv

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.