1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 18, 2014

239 t]-cp-sS Xn-tcm-[m-\-¯n-sâ sR-«ð amdpw ap³-]v a-säm-cp Zpc-´w G-äp-hm-t§-ïn h-ó-Xn-sâ B-Lm-X-¯n-em-Wv a-tejy. Bw-ÌÀ-Um-anð \n-óv Izm-em-ew-]q-cn-te-¡v t]m-hp-I-bm-bn-cp-ó a-te-jy³ FbÀ-sse³-kn-sâ bm-{Xm-hn-am-\w X-IÀ-óv a-cn-¨-h-cnð 154 t]cpw U-¨v ]u-c³-am-cm-Wv F-óv Øn-co-I-cn¨p. hn-am-\-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó 15 tP-m-en-¡mÀ DÄ-¸-sS 295 t]cpw Zp-c-´-¯nð a-cn-¨p.

tlm-f-ïp-ImÀ-¡v ]p-d-ta 27 B-kv-t{S-en-b-¡m-cpw 23 a-te-jy-¡m-cpw 11 C-t´m-t\-jy-¡mcpw B-dv {_-«o-jp-Imcpw \m-ev PÀ-½³-Im-cpw \m-ev s_ð-Pn-bw-Imcpw aq-óv ^n-en-¸o³-kp-Im-cpw H-cp I-t\-Un-b³ ]u-c\pw a-cn-¨-h-cnð DÄ-s¸-Spóp. Zp-c-´-¯nð a-cn-¨ a-äv 47 t]À G-Xv cm-Py-¡m-cm-Wv F-óv Øn-co-I-cn-¨n-«nñ.

d-jy-bp-sS thym-am-Xn-À-¯n-bv-¡ G-Xm-ïv 50 ssað AI-se bp-s{I-bv³ {]-tZ-i-¯m-Wv t_m-bnw-Kv 777 hn-`m-K-¯nð s]-« hn-am-\w X-IÀ-óv ho-WXv. hn-am-\-hp-am-bp-Å _-Ôw bp-s{I-bv-\v ap-I-fnð h-¨pX-só \-ã-s¸-«n-cp-ó-Xm-bn a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ Szn-äÀ k-tµ-i-¯nð A-dn-bn-¨p.

I-gn-ª Znh-kw d-jy³ A-\pIq-e hn-a-XÀ bp-s{I-bv-sâ c-ïv bp-²-hn-am-\-§Ä an-sskð D-]-tbm-Kn-¨v X-IÀ-¯n-cpóp. Zp-c-´-Imc-Ww hy-à-a-sñ-¦nepw hn-a-X-cp-sS kzm-[o-\-ap-Å {]-tZ-i-¯m-Wv Zp-c-´w- \-Só-Xv F-ó-Xn-\mð C-hÀ hn-am-\w sh-Sn-sh-¨n-«-Xm-Im-\m-Wv km-[y-X-sb-óm-Wv I-cp-Xp-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.