1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 18, 2014

a-te-jy³-FbÀ-sse-³-kn-sâ Fw-F-¨v 370 t_m-bnw-Kv 777 hn-am-\w 239 bm-{X-¡m-cp-am-bn Im-Wm-Xm-bn-«v Znh-kw ]-¯p I-gn-ªp. thym-a hn-Z-Kv-²À Zn-\w {]-Xn ]pXn-b ]pXn-b kn-²m-´-§-fp-am-bn cwK-¯v h-cp-óp. 26 cm-Py-§Ä A-h-cp-sS kÀ-Æ k-óm-l-§-fp-am-bn hn-am-\-¯n-\v th-ïn Xn-c-¨nð \-S-¯póp. km-t¦Xn-I hn-Zy-IÄ C-{X-tb-sd ]p-tcm-K-an-¨n-«pw a-\p-jy³ sNm-Æ-bn-te-¡v h-sc hm-l-\-§-f-b-¨n-«pw 239 a-\p-jy-Po-h-\p-IÄ `q-an-bp-sS G-Xv tImWn-sem-fn-¨p F-óv I-sï-¯m-\m-Ip-ónñ. a-te-jy³ hn-am-\-¯n-sâ Xn-tcm-[m-\-¯n-\v ]n-ónð Ft´m F-hnsStbm No-ªp-\m-dp-óp-ïv F-óv kw-i-bn-¡m³ \n-c-h-[n Im-c-W-§-fp-ïv.

239 bm-{X-¡m-cp-am-bn hn-am-\w Im-Wm-Xm-bn-«v ]-¯v Zn-h-k-¯n-\v ti-j-hpw A-t\z-j-W-¯n-\v ap-ón-«n-d-§m-¯ a-te-jy³ K-h¬-saân-sâ \n-e-]m-Sm-Wv kw-i-b-¯n-\v h-gn sX-fn-bv-¡p-óXv. hn-am-\w dm-ôn-b-Xm-Im-sa-óv t\c-s¯ kwi-bw D-bÀ-só-¦nepw km-[y-X-IÄ a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ X-Ån-¡-f-ªn-cpóp. tam-ãn-¡-s¸-« ]mÊv-t]mÀ-«p-am-b c-ïv hn-tZ-in-IÄ hn-am-\-¯nð bm-{X-sN-bv-X-t¸mÄ ap-Xð Xp-S-§p-óp a-te-jy³ F-bÀ-sse³-kn-sâ kpc-£m ho-gv-N.

tam-ãn-¨ ]mÊv-t]mÀ-«p-am-bn bm-{X sN-bvX-Xv C-dm³ hw-i-P-cm-Wv F-óv I-sï-¯n-b-t¸m-gpw C-h-cn-te-¡v A-t\zj-Ww hym-]n-¸n-¡m³ sshIn. hn-am-\-¯n-sâ ss]-eäm-b k-lm-cn A-l½-Zv jm P-bn-enð A-S-bv-¡-s¸-« a-te-jy³ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-sâ I-Sp-¯ A-\p-bm-bn B-Wv F-óv I-sï-¯nb-Xv A-ta-cn-¡³ A-t\z-j-W G-P³-knbm-b F-^v-_n-sF-bmWv. hn-am-\w ]-d-¸n-¡m³ F-¯p-ó-Xn-\v ap³-]v C-bmÄ ]p-{X-P-bn-se tIm-S-Xn-bnð {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-sâ hn-Nm-c-W Im-Wm³ t\-cn-«v F-¯n-bn-cp-óp.

Cu sh-fn-s¸-Sp-¯ð h-ó-Xn\pw ti-j-am-Wv hn-am-\w dm-ôn-b-Xm-Im-sa-óv a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ k-½-Xn-¡p-óXv. t\c-s¯ C-¡mcyw A-dn-bn-¨n-cp-óp F-¦nð Xn-c-¨nð Iq-Sp-Xð cm-Py-§-fn-te-¡v hym-]n-¸n-¡m³ km-[n-¡p-am-bn-cp-óp F-óv ssN-\ {]-Xn-I-cn-¨p. hn-am-\-hp-am-bp-Å _-Ôw F-bÀ-{Sm-^n-Iv I¬-t{SmÄ hn-`m-K-¯n-\v \v-ãam-b ti-jhpw hn-am-\w a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw ]-d-ó-Xm-bn-«p-Å a-te-jy-bp-sS sh-fn-s¸-Sp-¯ð h-cpó-Xv hn-am-\w Im-Wm-Xm-bn F-gv Zn-h-k-¯n-\v ti-j-am-Wv. Cu hnh-cw t\c-s¯ A-dn-bn-¨n-cp-óp F-¦nð Xn-c-¨nð Iq-Sp-Xð Im-cy-£-a-am-¡m-am-bn-cp-óp F-óv ssN-\o-kv {]-[m-\-a{´n eo sI-In-bmw-Kv Nq-ïn-¡m«n.

hn-am-\w d-Um-dnð \n-óv A-{]-Xy-£-am-hp-Ibpw H-¸w F-b-À-{Sm-^n-Iv I¬-t{Sm-fp-am-bp-Å _-Ôw Aäp-t]m-hp-Ibpw sN-bv-Xn«pw a-Wn-¡q-dp-IÄ I-gn-ªm-Wv a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ hn-am\-s¯ Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡p-óXv. Im-WmXm-b hn-am-\-¯n-\v th-ïn tem-Iw I-ï-Xnð h-¨v G-ähpw hen-b k-ap-{Z Xn-c-¨n-em-Wv \-S-¡p-óXv. ]-¯v Zn-h-k-¯n-\v ti-jhpw B-im-h-lam-b H-cp Xp¼pw e-`n-¡m¯-Xv Zp-cq-l-X hÀ-²n-¸n-¡póp. a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ hy-àam-b hn-h-c-§Ä k-a-b-_-Ôn-X-am-bn ssI-am-dm¯-Xv c-£m-{]-hÀ-¯\-s¯ Im-cy-am-bn _m-[n-¡p-óp-sïópw ssN-\ Ip-ä-s¸-Sp¯n.

hn-am-\w dm-ôn-b-Xm-Wv F-óv k-½-Xn-¨n«pw C-tX Ip-dn-¨v Iq-Sp-Xð sh-fn-s¸-Sp-¯ð \-S-¯m-sX a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ H-fn-¨pI-fn Xp-S-cp-I-bmWv. \n-e-hnð ss]-e-äp-am-cnð kÀ-Æ Ip-ähpw Np-a-¯p-ó-Xn-\p-Å {i-a-am-Wv a-te-jy-\v A-[n-Ir-XÀ \-S-¯p-ó-Xv. F-ómð ap¸-Xv hÀ-j-t¯m-fw hn-am-\w ]-d-¯n-b H-cp ss]-e-än-\v s]-«-sóm-cp Znh-kw Xo-{h-hm-Zn-bm-Im³ km-[n-¡n-sñ-ó hm-Z-hpw A-t\z-j-W D-tZym-K-ØÀ D-bÀ-¯póp. tPmen-tbm-Sv G-sd B-ßmÀ-°-bp-Å hy-àn-bm-bn-cp-óp A-l-½-Zv jm-sb-óv k-l-{]-hÀ-¯-Icpw hy-à-am-¡p-ópïv. C-bmÄ ho-«nð kz-´-am-bn \nÀ-½n-¨ ^v-ssf-äv Ìn-ap-te-ä-dn-em-Wv H-gn-hv k-a-b-§Ä sN-e-h-gn-¡m-dp-Å-Xv.

ss]-e-äp-am-cp-sS ho-Sp-I-fnð a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ sd-bv-Uv \-S-¯n-sb-¦nepw C-hn-sS \n-óv e-`n-¨ hn-h-c-§Ä sh-fn-s¸-Sp-¯m³ X-¿m-dm-bn-«nñ. k-lm-cn A-l½-Zv jm-bp-sS `m-cybpw a-¡fpw A-t\z-j-tWm-tZym-K-ØÀ ho-«n-se-¯p-ó-Xn-\v ap³-t] ho-Sp-t]-£n-¨v t]m-bXpw kw-i-b-¯n-\v C-S-\ð-Ip-óp-ïv.

hn-am-\w Im-WmXm-b ti-jw `-b-N-In-X-cm-bn F¯n-b bm-{X-¡m-cp-sS _-Ôp-¡-tfm-Sv Ir-Xy-am-b hn-h-c-§Ä \ð-Im-sX a-te-jy³ FbÀ-sse³-kv H-fn-¨p-I-fn-¨p F-óv B-tcm]-Ww t\c-s¯ X-só D-bÀ-ón-cpóp. Ft´m a-d-bv-¡m-\p-Å {i-aw a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ \-S-¯p-óp-ïv F-óm-Wv bm-{X-¡m-cp-sS _-Ôp-¡Ä B-tcm-]n-¨-Xv. hn-h-c-§Ä-¡m-bn a-Wn-¡p-dp-I-tfm-fw hn-am-\-¯m-h-f-¯nð Im-¯n-cp-ó _-Ôp-¡Ä-¡v sh-Åw t]mepw sIm-Sp-¡m³ a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ X-¿m-dm-b-Xp-anñ.

hn-am-\w Atcm dm-ôn-bn-«p-sïópw dm-ôn-b-hÀ X-§-fp-sS D-t±-i-e£yw a-te-jy³ A-[n-IrX-sc A-dn-bn-¨n-«p-sï-óp-am-Wv \n-e-hnð hn-Z-Kv-²-cp-sS kw-i-bw. F-ómð F-´n-\v th-ïn-bm-Wv a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ H-fn-¨pI-fn \-S-¯p-ó-sX-ómWv a-\-Ên-em-Im-¯Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.