1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 18, 2014

]-Xn-aq-óv h-b-Ênð Xm-sg-bp-Å s]¬-Ip-«nI-sf am-\-`w-K-s¸-Sp¯n-b tI-knð \n-b-a-\-S]-Sn t\-cn-Sp-ó Ip-Sn-tb-ä Ip-ä-hm-fn \m-Sp-I-S-¯ð H-gn-hm-¡m-\m-bn \n-b-a-a-{´n- {In-kv Km-cn-enw-Kn-\v lÀ-Pn \ð-In. ]-tcmÄ ln-b-dnw-Kn-\p-Å Im-e-Xma-kw aq-ew Xm³ am-\-kn-I-kw-LÀ-j-¯n-em-Wv F-óv Nq-ïn-¡m-«n-bm-Wv kp-Um-\o-kv ]u-c\m-b A-Znð A-_uÄ-Jm-ZnÀ (38) a-{´n-bv-¡v lÀ-Pn \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv.

14 Dw 13 Dw h-b-Êp-Å aq-óv s]¬-Ip-«nI-sf ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-¸n-¨ tI-kn-em-Wv A-Znð \m-ev hÀj-s¯ P-bnðin-£ A-\p-`-hn-¡p-ó-Xv. sIân-se UmÀ«v-t^mÀ-Unð A-`-bmÀ-°n-Ifm-b A-ôv Aw-K kw-L-¯n-\v t\-XrXzw \ð-Ip-óXpw C-bm-fm-Wv F-óv tImS-Xn I-sï-¯n-bn-cpóp. in-£m Im-em-h-[n-bvv-¡v ti-jw C-bm-sf \m-Sv I-S-¯m-\n-cn-¡-th-bm-Wv C-bmÄ \n-b-a-a-{´n-bv-¡v lÀ-Pn \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv.

K-h¬-saâv sN-e-hn-em-Wv C-bmÄ lÀ-Pn k-aÀ-¸n-¨n-«p-ÅXv. G-I-tZ-iw c-ï-c-e-£-t¯m-fw ]u-ïv C-¡m-cy-¯nð K-h¬-saân-\v sNe-hv h-cpw. X-sâ \n-c-]-cm-[nXzw sX-fn-bn-¡p-ó-Xn-\m-bn Xm³ G-gv am-kw Im-¯n-cn-t¡-ïn h-ó-Xv a-\p-jym-hIm-i ew-L-\-am-sW-ó Nq-ïn-¡m-«n-bm-Wv C-bmÄ lÀ-Pn \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv.2008 ð C-bm-fp-sS hn-Nm-c-W-bv¡pw ]-cn-`m-jI-s\ \n-tbm-Kn-¡p-ó-Xn\pw a-äp-am-bn 125,000 ]u-ïv K-h¬-saân-\v sN-e-hm-bn-cpóp.

in-£m Im-emh-[n I-gn-ªv 2013 ð ]p-d-¯n-d-§n-b A-Znð \n-e-hnð C-an-t{K-j³ skâ-dn-emWv. C-bm-sf \m-Sv IS-¯m \p-Å {i-a-§Ä ]p-tcm-K-an-¡-ó-Xn-\v C-S-bn-em-Wv ]pXn-b lÀPn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.