1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 16, 2014

2012ð A-^v-Km-\n-Øm-\nð \-S-ó Xm-en-_m³ sd-bn-Un-\n-S-bnð c-ïv bpF-kv ssk-\n-IÀ sImñ-s¸-« kw-`-h-¯nð {_n-«o-jv ssk-\y-¯n\pw {]Xn-tcm-[ h-Ip-¸n-\pw `m-Kn-I-am-bn D-¯-c-hm-Zn-Xz-ap-sï-óv tIm-a¬-kv Un-^³-kv I-½än. {_n-«o-jv Fw-]n-am-c-S-§p-ó k-an-Xn-bm-Wv tIm-a¬-kv Un-^³-kv I-½-än. {_n«-sâ {][m-\ s_-bv-kv Iymw-]nð Im-cyam-b kpc-£ H-cp-¡p-ó-Xnð ssk\yw A-ew-`m-hw Im-«n-sb-óv k-an-Xn Ip-ä-s¸-Sp¯n. C-Xnð \n-óv cmPyw ]mTw ]Tn-s¨ópw a-{´n-amÀ DÄ-s¸-sS-bp-Å-hÀ k-an-Xn tbm-K-¯nð ]-d-ªp.

F-ómð {]Xn-tcm-[ a-{´me-bw kpc-£m ap-sóm-cp-¡-§-fnð A-ew-`m-hw Im-«n-sb-ó B-tcm]-Ww A-SnØm-\ c-ln-X-am-sW-óv Un-^³-kv sk-{I«-dn ^n-en-¸v lm-sa³-Uv ]-dªp. Xm-en-_m-sâ `mK-¯v \n-ópw B-{Ia-Ww D-ïm-b k-ab-¯v Iymw-]v _m-Ìy-Wv `o-j-Wn-sbm-óp-ap-ïm-bn-cp-ón-sñópw A-t±-lw ]-d-ªp.

tIm-a¬-kv Un-^³-kv I½-än X-bm-dm¡n-b dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-ó-Xv Iymw-]n-se \n-co-£-W S-h-dp-I-fnð Hópw X-só Im-hð-¡m-sc hn-\y-kn-¨n-cp-ónñ. C-Xv i-{Xp-¡Ä-¡v B-{Ia-Ww \-S-¯p-ó-Xn-\v A-hk-cw H-cp-¡n \ð-Ip-ó-Xn-\v Xp-eym-am-Wv. Iymw-]n-\v Np-äp-ap-ïm-bn-cp-ó kpc-£m th-en-s¡-«p-IÄ X-IÀ-¯v `o-I-cÀ AI-¯v I-S-ó-Xn-\v k-ao-]-ap-ïm-bn-cp-ó S-h-dnð t]mepw ssk-\n-I-cp-ïm-bn-cp-ónñ. C-Xv B-{I-aW-s¯ ap³-Iq-«n a-\-Ên-em-¡p-ó-Xnð \n-óv ssk-\y-s¯ X-S-ªp.

2012se B-{I-a-W-¯nð c-ïv bpF-kv ssk-\n-IÀ sImñ-s¸-«-Xn-\v ]pd-sa c-ïv bpF-kv ssk-\n-IÀ-¡pw F-«v {_n-«o-jv ssk-\n-IÀ¡pw H-cp kn-hn-en-b\pw ]-cp-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bvXp. bpF-kv ssk-\y-¯n-sâ B-dv l-cn-bÀ sP-äp-IÄ `o-I-cÀ \-in-¸n¨p. Iymw-]n-ep-ïm-bn-cp-ó a-äv hm-l-\-§Ä¡pw D-]-I-c-W-§Ä¡pw Im-cy-am-bn tI-Sp-]m-Sp-IÄ kw-`-hn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp.

2012 sk-]v-Xw-_À 14 \m-bn-cp-óp A-^v-Km-\n-Øm-\n-se kw-bpà ssk\n-I Iymw-]n-\v t\-sc i-àam-b Bbp-[ k-óm-l-hp-am-bn 15 `o-I-cÀ B-{Ia-Ww \-S-¯n-bXv. bpF-kv ssk-\y-¯n-sâ th-jw [-cn-¨m-bn-cp-óp C-hÀ Iymw-]n-\p-Ånð IS-óv Iq-Sn-bXv. Iymw-]n-sâ Ing-t¡ Zn-¡n-ep-Å th-en-s¡-«v X-IÀ-¯m-Wv `o-I-cÀ AI-¯v I-S-óXv. B-{Ia-Ww \-S-¯n-b 15 t]-cnð H-cm-sf ]n-Sn-Iq-Sp-I-bpw 14 t]-sc h-[n-¡p-Ibpw sN-bvXp. Cu B-{I-a-W-¯n-sâ ]-Ým-¯-e-¯nð bpF-kv ssk\yw \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯nð D-¯-c-hm-Zn-Xz-§Ä \n-d-th-än-bn-«nñ F-óv I-sï¯n-b c-ïv bpF-kv D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-sc bp-F-kv \-S-]-Sn-sb-Sp-¯p. bpF-kv kÀ-¡mÀ ]pd-¯v hn-« tc-J-IÄ A-\p-k-cn-¨v ]pXn-b kpc-£m th-en \nÀ-½n-¡p-ó-Xn-\v {_n-«o-jv ssk-\y-t¯m-Sv B-h-iy-s¸-«n-cp-só-¦nepw A-hÀ A-Xv sN-bv-Xn-cp-ón-sñ-óv hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv. C-tX {]-tZi-¯v t\c-s¯ Nm-thÀ B-{Ia-Ww D-ïm-bn-«pïv. Cu km-l-N-cy-¯n-em-Wv kpc-£m th-en \nÀ-½n-¡-W-sa-óv bpF-kv {_n-«o-jv ssk-\y-t¯m-Sv B-h-iy-s¸-«-Xv. F-ómð A-hÀ A-Xn-\v Iq-«m-¡n-bnñ.

Cu km-l-N-cy-§-sf-¡p-dn-¨v hn-e-bn-cp¯n-b ti-j-am-Wv tIm-a¬-kv Un-^³-kv I½-än {_n-«o-jv ssk-\y-s¯bpw {]Xn-tcm-[ a-{´m-e-b-s¯-bpw cq-£-am-bn hn-aÀ-in-¨n-cn-¡p-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.