1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 27, 2014

Cw-¥o-jv eo-Kv I-¸nð ap³ {]o-an-bÀ eo-Kv Nm-¼y³-amcm-b am-ô-ÌÀ bq-ssW-sä-Uv \m-Ww-sI« tXmð-hn-bp-am-bn aqómw du-ïnð {]-th-in-¡m-sX ]p-d-¯mbn. aqómw Un-hn-j³ Soam-b anð-«¬ Io³-kv tUm¬kn-t\m-Sv F-Xn-cnñm-¯ \m-ev tKm-fn-\m-Wv am-ô-kv-äÀ bq-ssWä-Uv tXm-äv Xp-ów-]m-Sn-bXv. ]-s¯m³]-Xv hÀ-j-¯n-\n-sS C-Xm-Zy-am-bn-«m-Wv am-ô-ÌÀ bq-ssW-ä-Uv, Cw-¥o-jv eo-Kv I-¸n-sâ aqómw du-ïnð t]mepw {]-th-in-¡m-sX ]p-d-¯m-Ip-óXv. I-gn-ª X-hW-s¯ skan-ss^-\-en-Ìp-I-fm-Wv bp-ssW-ä-Uv.

B-Zy-a-Õ-c-¯nð kzm³kn-tbm-Sv tXm-ä bp-ssWä-Uv c-ïmw a-Õ-c-¯nð k-ïÀ-em³Un-t\m-Sv k-a\n-e h-g-§n-bn-cpóp. aqómw a-Õ-c-¯n-emI-s« Cvw-¥o-jv ^pSv-t_mÄ N-cn-{X-¯n-se X-só G-ähpw \m-Ww-sI« tXmð-hn tNm-Zn-¨v hm-§p-Ibpw sN-bv-Xp eq-bn hm³ tKmð F-ó kq-¸À tIm-¨n-sâ Ip-«n-IÄ.

a-Õ-c-¯n-sâ `q-cn-`m-Kw k-a-bhpw ]-´v bp-ssWä-Uv Xm-c-§Ä ssIh-iw h-¨n-cp-óp F-¦nepw tKm-fn-te-¡v F-¯p-ó H-cp \o-¡w t]mepw \-S-¯m³ C-hÀ-¡m-bnñ. B-Zy ]-Ip-Xn-bnð H-cp tKm-fn-\v ]n-ónð \n-ó bp-ssW-ä-Un-s\ {_âv t^mÀ-Unð \n-óv hm-bv-]m Xm-c-am-bn F-¯n-b kv-ss{S-¡À hnð {Kn-Kpw, B-gv-k-W-enð \n-óv hm-bv-]m Xm-c-am-bn F¯n-b s_-\n-Iv A-t^m-_bpw tNÀ-óm-Wv sI-«v sI-«n-¨Xv. C-Xp-Xm-c-§fpw c-ïv tKmÄ ho-Xw t\-Sn.

Cw-¥o-jv eo-Kn-se a-äv a-Õ-c-§-fnð t_m¬-au-¯v t\mÀ-¯mw-]v-SsW 3þ0¯n-\v tXmð-¸n¨p. ^pÄlmw F-Xn-cnñm-¯ H-cp tKm-fn-\v {_âv-t^mÀ-Un-t\bpw aq-ón-s\-Xn-tc c-ïv tKm-fp-IÄ-¡v t_mÄ-«-¬ {Io-hn-b-tb-bpw-a \yq-Im-knð Knñn-Km-ans\ 1þ0¯n\pw tXmð-¸n-¨p. ku-¯mw-]v-S¬ F-Xn-cnñm-¯ cï tKm-fn-\v anð-hm-fn-s\ tXmð-¸n-¨-t¸mÄ G-I-]-£o-bam-b Hcp-tKm-fn-\v kzm³-kn tdm-¯À-lm-an-s\ tXmð-¸n¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.