1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 25, 2014

Iym³kÀ-tcm-Knbm-b hr²-s\ hmbv-] Xn-cn-¨-S-bv-¡m-¯-Xn-sâ t]-cnð ho-«nð \n-óv H-gn-¸n-¡m-s\¯nb tImS-Xn D-tZymØ-\v ap-ónð A-]-cn-Nn-X-cm-b 200 t]-cp-sS {]-Xn-tj-[w. Xn-I¨pw k-am-[m-\-]-c-am-bn-cp-só-¦nepw hn-Im-c-\nÀ-`-cam-b {]-Xn-tj-[¯n-s\m-Sp-hnð tImS-Xn D-¯c-hv \-S-¸n-em-¡m-\m-Im-sX D-tZym-KØ-\v a-S-§n-t¸m-tI-ïn hóp. I-gn-ª Znh-kw bp-Syq-_nð {]-Xy-£-s¸-« H-cp hoUn-tbm-bn-eq-sS-bm-Wv {]-Xn-tj-[-¯n-sâ Xp-S-¡w.

t{]m-kv-tä-äv v-Iym³-kÀ tcm-Kn-bm-bn tSmw tt{Im-t^mÀ-Uv X-só X-sâ ho-«nð \n-óv H-gn-¸n-¡m-\m-bn _m-¦v D-tZym-K-ØÀ {i-an-¡p-óp-shópw k-lm-bn-¡-W-saópw B-h-iy-s¸-«m-Wv 11 an-\n-«p-Å hoUntbm bp-Syq-_n-en-«Xv. A-{I-aw \-S-¯-cp-sXópw {]-Xn-tj-[w k-am-[m-\-]-c-am-bn-cn-¡-W-sa-ópw hoUn-tbm-bnð {]-tXyIw Hm-À-½n-¸n-¨n-cpóp. A-{I-aw D-]-tbm-Kn-¡p-ó-hÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å H-cp bp-²-am-Wv C-sXópw tSmw t{Im-t^mÀ-Uv ]-d-bp-óp.

1988\m-Wv H-cp ho-Sv hm-§m-\m-bn tSmw t{Im-t^mÀUpw Ip-Spw-_-hpw 41,800 ]u-ïv hmbv-] F-Sp-¡p-ó-Xv. hmbv-] F-Sp-¯ {_m-Uv-t^mÀ-Uv B³-Uv _n³-t¥ _m-¦v 2007ð hmbv-] Xn-cn-¨-S-bv-t¡-ï-Xn-sñ-óv tSm-an-s\ A-dn-bn¨p. tSmw H-cp F³-tUm-hv-saâv hm-bv-]-bm-Wv F-Sp¯-Xv F-ó-Xn-\m-em-Wv CXv. F-ómð ]n-óo-Sv _m-¦v \-b-w am-äp-I-bm-bn-cpóp. tSmw F³-tUm-hv-saâv hm-bv-]-bm-Wv F-Sp-¯-Xn-\v sX-fn-hn-sñópw A-Xn-\mð _m-¡n hmbv-] Xp-I Xn-cn-¨-S-bv-¡-W-sa-ópw tSm-an-s\ A-dn-bn-¨p.

Xp-SÀ-óv tI-kv tIm-S-Xn-bn-se-¯p-I-bm-bn-cpóp. _m-¦v X-sâ A-\p-a-Xn-bnñm-sX hmbv-] F³-tUm-hv-saâvnð \n-óv Câ-d-kv-äv tem-Wn-te-¡v am-äp-I-bm-bn-cp-óp F-óv tSmw B-tcm-]n-¡p-óp. F-ómð tImS-Xn tSm-an-\v {]-Xn-Iq-e-am-bn hn-[n-bv-¡p-I-bm-bn-cpóp. _p-[-\mgv-N cm-hn-se H³]-Xv aWn-tbm-sS 43,000 ]u-ïv Xn-cn-sI A-S-¨n-sñ-¦nð _-e-am-bn C-d-¡n-hn-Sp-sa-óm-bn-cp-óp tIm-S-Xn-bp-sS D-¯-c-hv.

C-Xn-s\-Xn-tc-bm-Wv tSmw X-sâ A-`yÀ-°-\ bp-Syq-_n-en-«-Xv. sN-dp-sX-¦n-epw X-sâ Ip-«n-Ifpw aäpw h-fÀ-ó-ho-Sm-Wv C-sXópw C-hn-sS \n-óv X-só _-e-am-bn C-d-¡n-hn-Sm³ A-\p-h-Zn-¡-cp-sXópw tSmw A-`y-À-°n¨p. X-só k-lm-bn-¡m-\m-bn F-¯p-óh-sc Im-¯v ho-«nð H-cp I-¸v Nm-b D-ïm-Ip-saópw tSmw A-dn-bn-¨p.

hoUn-tbm bq-Syq-_nð {]-Xy-£-s¸-«v a-Wn-¡q-dp-IÄ-¡v A-Iw 7000t¯m-fw t]-cm-Wv hoUntbm ]-¦p-sh-¨-Xv. A-t±-l-¯n-sâ A-`yÀ-°-\-{]-Im-cw H-cn-¡ð t]mepw I-ïn-«nñm-¯ A-]-cn-Nn-X-cm-b 200 Hm-fw t]À tImS-Xn D-¯-c-hn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[-hp-am-bn tSm-an-sâ ho-Sn-\v ap-ón-se¯n. H-cmfpw k-lm-bm-¡m-\nñm-¯ L-«-¯n-em-Wv C¯-c-sam-cp A-`y-À°-\ Hm¬-sse-\n-ð C-«-sX-ópw k-lm-bn-¡m-s\-¯n-b-h-tcm-Sv \-µn-bp-sïópw tSmw A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.