1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 7, 2014

ap³ A-ta-cn-¡³ {]-knUâv _n-ð ¢nâ-Wp-am-bp-Å {]-W-b-_-Ô-¯n-eq-sS tem-I-¯n-\v ap-ónð hn-hm-Z-\m-bn-I-bm-bn XoÀó tam-Wn-¡ se-hv³-kv-In hoïpw hmÀ-¯-I-fnð. {]-W-b-_Ô-s¯ Ip-dn-¨p-Å I-Y-IÄ hnf-¼n ho-ïpw hmÀ-¯-I-fn-se Xm-c-am-I-\ñ C-¡p-dn hnhm-Z \m-bn-I-bp-sS h-chv. Fñmw A-h-km-\n-¸n-¡m³ k-a-b-am-sbópw \-ã-§Ä X-\n-¡v am-{X-am-Wv F-óp-ap-Å Xp-d-óv ]-d-¨n-em-Wv C-¡p-dn tam-Wn-¡ \-S-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

\m-ev]-Xv h-b-Êp-Im-cnbmb tam-Wn-¡ hm-\n-än s^-b-À am-K-ko-\nð \m-W-t¡Spw A-Xn-Po-h-\hpw F-ó t]-cnð F-gpXn-b te-J-\-¯n-em-Wv Fñmw Ip-gn-¨p-aq-Sm-\pÅ k-a-b-am-sb-óv hy-à-am-¡n-bXv. sh-äv-lu-kn-se Po-h-\-¡m-cn-b-m-bn-cp-ó k-ab-¯v {]-kn-Uâv _nð-¢nâ-Wp-sam-¯v kw-`-hn-¨-Xn-s\ñmw Xm³ tJ-Zn-¡p-óp Fópw tam-Wn-¡ sh-fn-s¸-Sp-¯póp. tem-I-¯n-sâ {i-² B-IÀ-jn¨ B \o-e Ip-¸m-bhpw sXm-¸n-bpw Ip-gn-¨p-aq-Sm³ k-a-b-am-sbópw tam-Wn-¡ te-J-\-¯nð Nq-ïn-¡m-«p-óp.

tam-Wn-¡-bp-am-bp-Å ssewKn-I A-]-hm-Z-tI-knð Cw-]o-¨v-saâv \-S-]-Sn-IÄ t\-cn-« _nð-¢nâ-\v F-Xn-tc tam-Wn-¡ se-hv³-kv-In sX-fn-hm-bn k-aÀ-¸n-¨-Xm-Wv ssew-Kn-I-_-Ô-¯nð GÀ-s¸-«-t¸mÄ [-cn-¨ \o-e-Ip-¸m-bhpw sXm-¸n-bpw. ]-c-kv-]-c k-½-X-t¯m-sS X-só-bm-Wv Xm\pw ¢nâWpw ssewKn-I _-Ô-¯n-teÀ-s¸-«-sX-óv tam-Wn-¡ te-J-\-¯nð ]-d-bpóp. F-ómð \n-i-Ð-bm-Im³ ¢n⬠Z-¼-Xn-IÄ X-\n-¡v h³ Xp-I hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp-sh-ó hmÀ-¯I-sf tam-Wn-¡ \n-tj-[n-¡p-óp.

X-sâ `q-X-Im-ew NnI-ªv a-äp-Å-h-cp-sS `m-hn \-in-¸n-¡pó-Xv \nÀ-t¯-ï ka-bw A-Xn-{I-an-¨n-cn-¡p-óp Fópw tam-Wn-¡ Xp-d-óp-]-d-bpóp. X-sâ I-Y-bv-¡v hy-Xy-Ø-am-b H-cp A-h-km-\w sIm-ïp-h-cm³ Xm³ B-{K-ln-¡p-óp-shópw X-\n¡pw X-e-bp-bÀ-¯n Po-hn-¡-W-saópw tam-Wn-¡ F-gp-Xp-óp. 2016 se A-ta-cn-¡³ Xn-c-sª-Sp-¸nð {]-kn-Uâv Øm-\-t¯-¡v a-Õ-cn-¡p-ó-Xnð lne-cn ¢n-â-Wv 1990 se `-À-¯m-hn-sâ ssewKn-I A-]-hm-Z-tI-kv {]-Xn-_-Ô-am-In-sñ-óv Nn-e dn-¸-»n-¡³ t\-Xm-¡Ä kq-N-\ \ð-In-b-Xn-\v ]n-óm-se-bm-Wv tam-Wn-¡-bp-sS teJ-\w ]p-d-¯p-h-cp-óXv.

X-\n-s¡-Xntc Hm¬-sse-\nð \-S-¡p-ó A-h-tl-f-\-§fpw se-hv³-kv-In-sb hñm-sX D-e-¨-Xm-bn teJ-\w hy-à-am-¡póp. tem-I-¯v CâÀ-s\-än-eq-sS C-{X-tb-sd A-h-tl-f-\-§Ä G-äp-hm-t§-ïn h-ó a-säm-cp-kv-{Xo D-ïm-In-sñópw se-hv³-kv-In Nq-ïn-¡m-«póp. ssewKn-I A-]-hm-Z-tI-kn-eq-sS {]-knUâv Øm-\w \-ã-am-sb-¦nepw Xp-SÀ-óv X-sâ ap³ t_m-Ên-\m-Wv ap³-Xq-¡w e-`n-¨-sX-óv se-hv³-kv-In ]-d-bpóp. A-t±-l-¯n-sâ Øm-\w kw-c-£n-¡p-ó-Xn-\v th-ïn Xm³ _-en-bm-Sm-hp-I-bm-Wv sN-bv-X-sXópw se-hv-k³-kv-In ]-d-bp-óp.

A-[n-Im-cn-IÄ X-só {_m-³-Uv sN-¿p-I-bm-Wv sN-bv-X-sXópw A-Xv aq-ew ]n-óo-Sv X-\n-¡mcpw tPm-en X-ón-sñópw tam-Wn-¡ Xpd-óv ]-d-bpóp. `q-X-Im-ew Nn-I-bp-ó-Xn-eq-sS- kz-Imcy-X \-ã-s¸-Sp-ó-hÀ-¡v H-cp ]mT-am-bn-cn-¡m-\m-Wv X-sâ I-Y Xp-d-só-gp-Xp-ó-sXópw tam-Wn-¡- ]-d-bpóp. \m-ev hÀ-jw ap³-]v H-cp bp-hm-hn-s\ Npw-_n-¨ Nn{Xw Hm¬-sse-\n-eq-sS {]-N-cn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv 18 Im-cn B-ßl-Xy sN-bv-X-t¸mÄ ap-Xð X-sâ I-Y Xpd-óv ]-d-b-W-sa-óv Xm³ B-{K-ln-¨n-cp-ó-Xmbpw tam-Wn-¡ ]-d-bpóp. H-cp ]-t£ X-sâ I-Y A-h-tl-f-\-¯n-sâ I-dp-¯ Zn-h-k-§Ä A-Xn-Po-hn-¡m³ Nne-sc F-¦nepw k-lm-bn-t¨-¡p-saópw tam-Wn-¡- ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.