1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 28, 2013

hn-Zym-`ym-k hmbv-] F-Sp-¯ ti-jw Xn-cn-¨-S-bv-¡m-sX ap-§p-ó hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS F-®w s]-cp-Ip-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. ]T-\-ti-jw ap§n-b hn-ZymÀ-°n-I-fnð \n-óv am-{X-am-bn G-I-tZ-iw A-ôv _n-ey¬ ]u-tïm-fw K-h¬-saân-\v Xn-cn-sI In-«m-\p-sï-óv I-gn-ª Znh-kw ]p-d-¯p-hn-« Hu-tZymKn-I dn-t¸mÀ-«n-se I-W-¡p-IÄ Nq-ïn-¡m-Wn-¡p-óp.

G-I-tZ-iw 368,000t¯m-fw hn-ZymÀ-°n-I-fm-Wv hmbv-] F-Sp-¯-ti-jw ap-§n-bn-cn-¡p-ó-Xv. Ch-sc I-sï-¯m-\m-h-iyam-b a-Xnbm-b tc-J-IÄ K-h¬-saân-sâ ]-¡-ð C-sñ-óv \m-jWð Hm-Unäv Hm-^o-kn-sâ dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. ]T-\-ti-jw tPm-en e-`n-¨n-«p-Å hn-ZymÀ-°n-IÄ A-h-cp-sS tPm-en-sb Ip-dnt¨m h-cp-am\-s¯ Ip-dnt¨m D-Å hn-h-c-§Ä Un-¸mÀ-«v-saâv Hm-^v _n-kn\-Êv , C-sóm-th-j³ B³-Uv kv-Inð-knð c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xn-«nñm-¯-Xn-\mð C-h-cp-sS h-cp-am-\-¯nð \n-óv hm-bv-]m Xp-I Xn-cn-sI ]n-Sn-¡m³ km-[n-¡p-ón-sñ-óv _n-sFF-kv h-àm-hv ]-d-ªp.

`m-hn-bn-se hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-IÄ Iq-Sn I-W-¡n-se-Sp-¡p-t¼mÄ {_n-«³ hen-sbm-cp I-S-s¡-Wn-bn-te-¡v t]m-hp-I-bm-sWópw dn-t¸mÀ-«v Nq-ïn-¡m-Wn-¡póp. \n-e-hn-se I-Sw 46 _n-ey¬ ]u-ïm-Wv. 2042 Hm-sS C-Xv 200 _n-ey¬ ]u-ïv I-S-¡p-sa-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv. 1.21 {Sn-ey¬ ]u-ïv h-cp-ó tZio-b I-S-¯n-sâ Bdn-sem-óv hcpw hn-ZymÀ-°-n-I-fnð \n-óv Xn-cn-sI e-`n-¡m-\p-Å ]-W-saópw dn-t¸mÀ-«v Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp.

]T-\-ti-jw hn-tZ-i-¯v t]m-bn tPm-en-sN-¿p-ó hn-ZymÀ-°n-I-fm-Wv Cv-¯-c-¯nð hmbv-] Xn-cn-¨-S-bv-¡m-sX ap-§n-\-S-¡p-ó-h-cnð `q-cn-`m-K-hpw. hmbv-] F-Sp-¯v ]T-\w ]qÀ-¯n-bm¡n-b ti-jw hn-tZ-i-t¯-¡v t]m-Ipó 71. 5 i-X-am-\w t]cpw hn-tZi-¯v \n-óv Øn-c-am-bn h-cp-am-\w D-ïm-¡p-óp-sï-óm-Wv I-W-¡p-IÄ Nq-ïn-¡m-Wn-¡p-óXv. hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-IÄ \ð-Ip-ó I-¼-\n-IÄ A-Xv Xn-cn-sI e-`n-¡m-\p-Å kw-hn-[m-\w Iq-Sp-Xð Im-cy-£-a-am-¡-W-sa-óv \m-jWð Hm-Unäv Hm-^o-kv X-§-fp-sS dn-t¸mÀ-«nð ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ip-óp.

Cw-¥o-jv bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fn-se hÀ-²n-¸n-¨ Syq-j³ ^o-km-Wv Xn-cn-¨S-hv ap-S-§m³ {]-[m-\-Im-c-W-am-bn Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óXv. H-cp hÀ-j-t¯-¡v 9000 ]u-ïm-Wv Syq-j³-^okv. aq-ó hÀj-s¯ Un-{Kn tIm-gv-kn-\v tN-cp-ó hn-ZymÀ-°n-IÄ ]T-\-ti-jw 45000 ]u-ïn-sâ I-S-am-bm-Wv ]p-d-¯n-d-§p-óXv. tem¬ Xn-cn-¨-S-hn-sâ h-cp-am-\-]-cn-[n-bm-I-s« 21,000 B-bn D-bÀ-¯p-Ibpw sN-bv-Xp. Xn-cn-¨S-hv Xp-Ibpw Im-em-h-[nbpw Cu h-cp-am\-s¯ B-[m-c-am-¡n-bm-Wv \n-Ý-bn-¡p-ó-Xv. 30 hÀ-j-¯n-\v ti-jw Xn-cn-¨-S-bv-¡m³ _m-¡n-bp-Å Xp-I F-gp-Xn X-Åp-I-bm-Wv ]-Xn-hv.

]p-Xp-Xm-bn A-\p-h-Zn-¡p-ó-Xnð aqón-sem-ón-e-[n-Iw tem-Wp-Ifpw Xn-cn-¨-S-bv-¡n-sñ-óm-Wv {]-Xo-£n-¡p-óXv. am-{X-añ ]-Ip-Xn-bn-e-[n-Iw hn-ZymÀ-°n-Ifpw ]qÀ-®-ambpw hmbv-] Xn-cn-¨-S-bv-¡p-I-bp-anñ. 2040sâ Xp-S-¡-t¯m-sS G-I-tZiw 6.5 an-ey¬ B-fp-IÄ C-¯-c-¯nð hmbv-] Xn-cn-¨-S-bv-¡m-¯-h-cm-bn D-ïm-Ip-sa-óm-Wv F³-F-Hm-bp-sS I-W¡v. \n-e-hnð C-Xv aq-óv an-ey¬ BWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.