1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 25, 2014

{_n-«-Wn-ð tamÀ-«v-tK-Pn-\m-bn A-t]-£n-¡p-ó-hÀ-¡v C-\n ap-Xð t\-cn-tS-ïn hcn-I ImTn-\y-ta-dnb sse-^v ssÌð tNm-Zy-§-fm-bn-cn-¡pw. ]pXn-b \n-b-a-¯n-sâ `m-K-am-bn-«m-Wv tamÀ-«v-tK-Pn-\v A-t]-£n-¡pó-h-tcm-Sv Po-hn-X-co-Xn kw-_-Ôn¨ tNm-Zy-§-Ä tNm-Zn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-óXv. i-\n-bm-gv-¨ ap-Xð bp-sI-bnð ]pXn-b \nb-aw {]m-_-ey-¯nð h-cpw.

Pohn-X co-Xn-bp-am-bn _-Ô-s¸« tNm-Zy-§Ä-¡v A-t]-£-I³ tamÀ-«v-tK-Pv se³-UÀ¡v t_m-[y-am-Ip-ó co-Xn-bnð D¯-cw \ð-In-bn-sñ-¦nð tamÀ-«v-tK-Pv e-`n-¡p-ó-Xn-\pÅ A-t]-£ \n-c-kn-¡-s¸-Spw. ]pXn-b \nb-aw tamÀ-«v-tK-Pv A-t]-£-IÄ \n-c-kn-¡p-ó-Xn\pw Xo-cp-am-\w F-Sp-¡p-ó-Xn-\v Im-e-Xma-kw h-cp-¯m\pw am-{X-sa D-]-Im-c-s¸-Sp-sh-óm-Wv tamÀ-«v-tKPv t{_m-¡À-am-cpsS A-`n-{]m-b-w.

I-gn-ª ]-¯v hÀ-j-¯n-\n-sS tamÀ-«v-tK-Pv A-t]-£ co-Xn-bnepw aäpw h-cp-¯p-ó B-Zy-s¯ ka-{K am-ä-am-Wn-sX-óv Iu¬-knð Hm-^v tamÀ-«v-tK-Pv se³-tU-gv-kv ]-dªp. ]pXn-b \n-b-a-t¯m-Sv H-¯p t]m-Im³ tamÀ-«v-tK-Pv se³-tU-gv-kv A-h-cp-sS {]-hÀ-¯-\ co-Xn-bnð am-äw h-cp-¯n- Xp-S-§n.

Xn-cn-¨-S-¡m³ ]-äm-¯ co-Xn-bnð bp-sI-bn-se B-fp-IÄ ]-Ww I-Sw hm-§m-Xn-cn-¡m³ th-ïn-bm-Wv tamÀ-«v-tK-Pv amÀ-¡-änð k-aq-e-am-b A-gn-¨p]-Wn \-S-¯n-bn-cn-¡p-óXv. tamÀ-«v-tK-Pv amÀ¡-än dn-hyp F-óm-Wv ]pXn-b \n-b-a-¯n-tâ t]-cv. I-gn-ª th-\ð-¡m-ew apXð Cu \nb-aw \-S-¸m-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cp-só-¦nepw se³-tU-gv-kp-am-bn \S-¯n h-ó NÀ-¨-I-fnð Xo-cp-am-\-am-Im-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-óv \o-ïp t]m-Ip-I-bm-bn-cp-óp.

tamÀ-«v-tK-Pv se³-tU-gv-knð \nópw ]-Ww hm-§p-ó BÄ-¡v A-Xv Xn-cn-sI A-S-bv-¡p-ó-Xn-\p-Å h-cpam-\ t{im-X-Êp-tïm F-óv A-t\z-jn-¡p-I F-ó-Xm-Wv ]p-Xn-b \n-b-a-¯n-sâ A-SnØm-\ D-t±-iyw. A-Xn-sâ `m-K-am-bn-«m-Wv Po-hn-X-co-Xn kw-_-Ôn-¨pÅ tNm-Zy-§fpw aäpw A-t]-£-bp-sS Iq-sS DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.