1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 7, 2014

e-ï-\nð A-d-Ìnem-b Fw.Iyp.Fw. t\-Xm-hv Að-¯m-^v lp-ssk-\v Pm-ayw. Pqsse B-Zy B-gv-N-h-sc-bm-Wv Að-¯m-^n-\v {_n-«o-jv tImS-Xn Pvmayw A-\p-h-Zn-¨Xv. I-Ÿ-Ww sh-fp-¸n-¡p-óp-sï-ó kw-ib-s¯ Xp-SÀ-óm-Wv ]m-Iv apv-v-¯mln-X v-Izm-an aq-hvv-saâv t\-Xm-hv Að-¯m-^v lp-ssk-s\ sNm-Æmgv-N {_n-«o-jv t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-X-Xv.

a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw tNmZyw sN-bv-X Að-¯m-^v lp-ssk-\v tZ-lm-kzmØyw A-\p-`-h-s¸-«-Xn-s\ Xp-SÀ-óv B-ip-]-{Xn-bnð hn-Z-Kv-² ]cn-tim-[-\-bv-¡v hn-t[-b-\m¡n. tKm-{X-ta-J-e-bn-se kw-LÀ-j-§Ä Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\v th-ïn 1992 ð I-dm-¨n-bnð ssk\n-I \-S-]-Sn-IÄ Xp-S-§n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv Að-¯m-^v lp-ssk³ e-ï-\nð A`-bw tX-Sn-b-Xv.

hn-`-P-\-Ime-¯v C-´y-bnð \n-óv I-dm-¨n-bn-te-¡v Ip-Sn-tbdn-b D-dp-Zp kw-km-cn-¡p-ó-h-cp-sS A-hIm-i kw-c-£-W-¯n-\m-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó kw-L-S-\-bm-Wv Fw.Iyq.Fw. e-ï-\nð Xm-a-kn-¨p-sIm-ïv Fw.Iyq.F-½n-s\ \n-b-{´n-¡p-ó Að-¯m-^n-sâ ho-«nð 2012 epw 13 epw {_n-«o-jv t]m-eo-kv ]cn-tim-[-\ \-S-¯n-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.