1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 14, 2013

ssI¸pg tPm¬ amXyp
_Àen³: ASp¯ sabv 2 apXð Aônsâ ]pXnb bqtdm Id³kn ssIamä¯n\mbn {]Nmc¯nse¯psaóv bqtdm]y³ sk³{Sð _m¦nsâ {]knUâv amcntbm {Umln {^m¦v^pÀ«nð Adnbn¨p.- bqtdm Aônsâ sk¡âv kocnbenð ]pd¯nd§pó Cu t\m«nð H«\h[n ]pXpaIÄ Dïv. hymP\v ]nSnsImSp¡m¯ coXnbnemWv CXnsâ A¨Sn. \nehnepÅ Aônsâ t\m«pIfpw {]Nmc¯nepïmIpsa-óv {]knUâv XpSÀóv Adnbn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.