1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 26, 2013

Po-hn-X-¯nð H-cn-¡-se-¦nepw CâÀ-s\-äv I-W-£³ Inv-«m-¯ H-cp {]-tZi-¯v F-¯-s¸-«n-«nñm-¯-hÀ Np-cp¡w. bm-{X-Ifpw aäpw t]m-Ip-t¼mÄ tlm-«-ep-I-fn-se sshss^ NmÀ-Öp-IÄ I-ïv ]-e-t¸mgpw I-®v X-Ån-t¸m-Im-dp-apïv. C¯-cw {]-iv-\-§Ä-¡v ]-cn-lm-cw Iïp-sIm-ïv \n§-sf tem-I-hp-am-bn _-Ôn-¸n-¡m³ ]pXn-b B³-t{Um-bv-Uv B-]v-fn-t¡-j³ h-cp-óp.

_o _u-ïv F-óv t]-cn-«n-cn-¡p-ó Cu B³-t{Um-bv-Uv B-¹n-t¡-j³ Xn-I¨pw ku-P-\y-amWv. _oþ _u-ïn-\v \n§-sf tem-I-hp-am-bn _-Ôn-¸n-¡m³ sh-tºm Um-äm-I-W-În-hnäntbm B-h-iy-anñ. A-Xmb-Xv C-Xn-\v {]-hÀ-¯n-¡m³ H-cp sshss^ kn-án-ensâ-tbm 3Pn, 4Pn s\-äv hÀ-¡nsâtbm B-h-iy-an-sñ-óv kmcw. F-ómð C-Xv sS-Iv-kv-äv-sa-tÊ-Pp-IÄ A-b-¡m³ D-]-tbm-Kn-¡p-ó A-tX _m³-Uv hn-Uv-Xm-b 2Pn-bn-eq-sS hn-h-c-§Ä ssI-am-dpw.

sh-ºnð \n-óp-Å Um-äm-IÄ ¢u-Uv skÀ-h-dp-I-fnð Iw-{]-Êv sNbv-X ti-jw A-h _m³-Uv hn-Uv-Xv Ip-d-ª sS-Iv-Ìv sa-tÊ-Pp-Ifm-b kv-amÀ«v-t^m-Wp-I-fn-te-¡v A-b-¡p-I-bm-Wv _n _u-ïv sN-¡p-óXv. H-tÎm-_À 21 \v Cu B-¹n-t¡-j³ bp-sI-bnð tem-ôv sN-bv-Xp-I-gnªp. C-sa-bnð, Im-em-h-Øm dn-t¸mÀ-«p-IÄ, hmÀ-¯IÄ, kvv-täm-¡v dn-t¸mÀ-«p-IÄ, Pn-tbm-sem-t¡-j³ kÀ-Æokv, Szn-äÀ Xp-S-§n-b-h _nþ_u-ïn-eq-sS e-`n-¡pw.

Um-äm-I-W-£-\p-f-f {]-tZ-i-§-fnð _nþ_u-ïv ku-P-\y-am-bn D-]-tbm-Kn-¡mw. F-ómð Umv-äm-I-W-În-hn-än Cv-ñm-¯ ta-J-e-I-fnð sS-Iv-Ìv sa-tÊ-Pp-IÄ h-gn B-h-iy-ap-Å hn-h-c-§Ä ap-ón-se-¯pw. _nþssað kw-hn-[m-\w D-]-tbm-Kn-¨m-Wv C-Xn-\p-Å NmÀÖv Cu-Sm-¡p-óXv. H-cp sS-kv-äv sa-tÊ-Pn-\v H-cp _nþssa-em-Wv NmÀ-Ömbn Cu-Sm-¡p-I. F¬]-Xv _n ssa-ep-IÄ-¡v \n-e-hnð 4.30 ]u-ïm-Wv hn-e-.

]m-co-kv B-Øm-\-am-¡n-bm-Wv _n _u-ïv {]-hÀ-¯n-¡p-óXv. tem-Iw ap-gp-h³ _-Ôn-¸n-¡p-I-bm-Wv X-§-fp-sS e-£y-sa-óv _nþ_u-ïv knC-Hm Bð-s_À-«v kp-Ä-am³ ]-d-bpóp. kv-amÀ«v-t^m-Wp-Å BÀ-¡pw D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó hn-[-¯n-em-Wv _nþ_u-ïv cq-]-Ið-¸-\ sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-sX-ópw kpÄ-am³ Nq-ïn-¡m«n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.