1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 31, 2013

ssh³ t{]-an-IÄ-s¡m-cp sR-«n-¡p-ó hmÀ-¯. temI-¯v \n-óv ssh³ XoÀóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv F-óv dn-t¸mÀ-«v. A-Sp-¯v X-só A-tKm-f-hym-]-I-am-bn ssh-\n-\v I-Sp-¯ £m-aw A-\p-`-h-s¸-Sp-sa-óm-Wv hn-Z-Kv-²-cp-sS ap-ó-dn-bn¸v. I-gn-ª hÀ-jw am-{Xw 300 an-ey¬ tI-kv ssh-\n-sâ Ip-d-hm-Wv A-\p-`-h-s¸-«-sX-óv hn-X-c-W-¡mÀ Nq-ïn-¡m-«p-óp. I-gn-ª A³]-Xv hÀ-j-¯n-\n-sS C-{X-b-[n-Iw Ipd-hv A-\p-`-h-s¸-Spó-Xv C-Xm-Zy-am-bm-Wv F-óv Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp.

tamÀ-K³ kv-äm³-en-bn-se K-th-j-I-cm-Wv temI-¯v ssh³ £m-aw A-\p-`-h-s¸-Sm³ t]m-Ip-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-cn-¡p-óXv. Øn-Xn-K-Xn-IÄ Iq-Sp-Xð Kp-cp-X-c-am-Im-s\ km-[y-X-bp-Åq F-óv C-hÀ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp. hcpw hÀ-j-§-fnepw B-h-iy-¯n-\v A-\p-k-cn-¨v hn-Xc-Ww sN-¿m³ km-[n-¡p-I-bn-sñ-óv I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp. C-Xn-sâ `m-K-am-bn \n-e-hn-epÅ ssh³ tiJ-cw hn-ä-gn-t¡-ïn h-cp-saópw Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp.

A-ta-cn-¡-bnepw ssN-\-bnepw ssh³ [m-cm-f-am-bn D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®w Iq-Sn-b-Xm-bm-Wv ssh-\n-sâ £m-a-¯n-\v Im-c-W-sa-óv Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Spóp. I-gn-ª A-ôp-hÀ-j-¯n-\n-sS ssN-\-bn-se ssh-\n-sâ D-]-tbm-Kw c-ïv X-h-W ho-Xw C-c-«n-bm-bn hÀ-²n-¨n-cpóp. F-ómð C-tX Im-e-b-f-hnð ssh³ D-Xv-]m-Z-IÀ \n-ch-[n X-hW tam-iw hn-f-sh-Sp-¸v aq-ew Zp-cn-X-¯n-em-hp-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. I-gn-ª hÀj-s¯ sImSpw ssiXyw ssh³ D-Xv-]m-ZI-sc hf-sc tam-i-am-bn _m-[n-¨n-cpóp. Dð-¸m-Z-\-¯nð h³ hÀ-²\-hv D-ïm-bn-sñ-¦nð hcpw \m-fp-I-fnð ssh³ temI-¯v In-«m-\nñm-¯ A-h-Ø-sb-¯n-tb-¡p-saópw hn-Z-K-²À Nq-ïn-¡m-«póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.