1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 28, 2013

hÀ-Ko-kv ]-ªn-¡m-c³

hnbó: h-cp-ó H-Iv-tSm-_dnð sa-Unkn³ ]Tn¡m³ B-{K-ln-¡p-ó hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v C-\n B-tem-Nn¡m³ A[n-I Znh-kw Cñ. s^-{_ph-cn 2 ap-Xð 20 h-sc-bp-Å Zn-h-k-§fnð c-Pn-kv-äÀ sN-bv-Xn-cn-¡Ww. s^-{_ph-cn 27 ap-Xð amÀ-¨v 12 h-sc-bp-Å Zn-h-k-§-fnð 97bqtdm ^o-kv A-S-bv-¡Ww.

sS-Ìv \-S-¡pó-Xv Pq-em-bv 5\v C³-kv-{_q¡v, hn-b-ó, {Km-Õv F-óo ]-«-W-§fnð H-tc k-a-b-¯m-bn-cn-¡pw. B-sI 1500 ko-äp-IÄ D-ÅXnð 75i-X-am-\hpw Hm-kv-{Sn-b³ kvIqÄ ss^-\ð kÀ-«n-^n-¡-äp-ImÀ¡pw 20 i-X-am-\w bq-tdm]y³ bq-Wn-b-\n-se a-äp-cm-Py-§-fnð \n-ópw 5 i-X-am-\-w a-äv cm-Py-§fnð \n-ópap-Å hn-Zym-X-v-Yn-IÄ-¡pam-bn-cn-¡pw. Cu hn-`P-\w bq-tdm]y³ bq-Wn-s³v-d \n-_-Ô-\-{]-Im-cw B-Wv \-S-¸n-em-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xvv. 2016 A-h-km-\w h-sc C-§-s\-bm-bn-cn-¡pw. C-¡-gn-ª hÀ-j-§fnð C³-kv-{_q-¡nepw hn-b-ó-bnepw H-tc Znh-kw Htc k-ab-¯v H-tc sS-kv-äv B-bn-cpóp. C-hn-sS hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS _p-²n-i-àn-sb am-{X-am-bn-cp-óp ]-co-£n-¨n-cp-ó-Xvv. {KmÕv bq-Wn-th-gv-kn-änbnð ]co-£ a-säm-cp Znh-kw \-S-¯p-Ibpw hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS A-dn-hn-s³v-d A-Sn-Øm-\¯nð hnP-bw \nÀ-®-bn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp.

Pqsse 5\v Cu aq-óp K-h¬-sa³v-dv sa-Un¡ð bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fpw G-Io-Ir-X-am-b H-cp sS-kv-äv B-bn-cn¡pw \-S-¯p-óXv. _p-²n-i-àn-bpw, ^n-kn-Ivkv, sI-an-kv-{Sn, _-tbm-fPn, I-W-¡v F-óo hn-j-b-§-fn-ep-Å k-a-{Kam-b kv-IqÄ ss^-\ð se-h-en-ep-Å A-dnhpw B-bn-cn¡pw ]-co£n-¡-s¸-Sp-óXv. P\-dð sa-Unkn³ ]Tn-¡p-ó-hÀ-¡pw Z-´-sa-U-nkn³ ]Tn-¡p-ó-hÀ¡pw thÀ-Xn-cn-¨m-bn-cn¡pw sS-kv-äv. Z-´-sa-Un-kn³-ImÀ-¡v Nn-e {]m-În-¡ð sS-kv-äv Iq-Sn D-ïm-bn-cn-¡pw.

C-{Xbpw \mÄ s]¬-Ip-«n-I-fpsS ]-co-£m^-ew {]-tXy-I H-cp ]-cn-K-W-\-tbm-Sp-Iq-Sn B-bn-cp-óp hn-e-bn-cp-¯n-bn-cp-óXv. C-\n C-Xv eow-K-t`-Z-a-t\y-bm-bn-cn¡pw \-S-¯p-óXv. tI-{µoIr-X ]-co-£-`m-hnbnð \n-ehnð h-óp I-gnªmð A-Xn-s³v-d ^e-hpw -sa-Unkn³ A-Uo-an-j³ In-«m-\p-Å AÀ-l-X hÀ-²n-¸n-¡p-sa-óv hn-b-ó sa-Un-¡ð bq-Wn-th-gv-kn-än-bp-sS ssh-kv-sd-ÎÀ A-dn-bn-¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.