1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 27, 2014

2016 h-sc-sb-¦nepw {S-bn³ bm{Xm \n-c-¡p-IÄ hÀ-²n-¸n-¡p-I-bn-sñ-óv ]p-Xp-Xm-bn Np-a-X-e-tb-ä bp-sI sd-bnð a-{´n s¢-bÀ s]dn. Np-a-X-e-tb-ä ti-jw B-Zy-am-bn \ðIn-b A-`n-ap-J-¯n-em-Wv sd-bnð-th \n-c-¡p-IÄ ]-W-s¸-cp-¸-¯n\pw H-cp i-X-am-\w Iq-Sp-Xð hÀ-²n-¸n-¡pó-Xv \n-b-{´n-¡p-sa-óv s¢-bÀ-s]-dn A-dn-bn-¨Xv. \n-b-{´-W-ap-Å dq-«p-I-fn-tebpw ko-k¬ Sn-¡-äp-I-fp-tSbpw \n-c-¡v hÀ-²-\ Np-cp-§nbXv Cu hÀ-j-sa-¦nepw hÀ-²n-¸n-¡m-sX t\m-¡p-saópw s¢-bÀ s]-dn A-dn-bn-¨p.

Hm-«w kv-tä-äv-saânð Nm³-k-eÀ tPmÀ-Öv Hkv-t_m¬ {S-bn³ bm-{Xm-\n-c-¡p-IÄ ]-W-s¸-cp-¸-¯n\pw H-cp-i-X-am-\w Iq-Sp-Xð hÀ-²n-¸n-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cpóp. C-Xv ]n³-h-en-¡m³ A-t±-¯nð k-½À-±w sN-ep-¯p-sa-ópw 2016 h-sc-sb-¦n-epw ]-W-s¸-cp¸-s¯ A-Sn-Øm-\-am-¡n {S-bn³ \nc-¡v hÀ-²n-¸n-¡n-sñópw s]-dn A-dn-bn¨p. Cu hÀ-jw {S-bn³ \nc-¡v ]-W-s¸-cp-¸-¯n-\v B-\p-]m-Xn-I-am-bn \n-e-\nÀ-¯p-saópw s]-dn A-dn-bn¨p. K-h¬-saân-sâ `m-K-am-Im³ km-[n-¨-Xn-ð A-`n-am-\-ap-sï-ópw s]-dn Iq-«n-t¨À-¯p.

{S-bn³ \nc-¡v ]-W-s¸-cp-¸-¯n-\v B-\p-]m-Xn-I-am-¡p-ó-tXm-sS 250,000t¯m-fw h-cp-ó ko-k¬ Sn¡-äv D-S-a-IÄ-¡v i-cm-i-cn 25 ]u-ïv em-`n-¡m³ km-[n-¡p-saópw s]-dn Nq-ïn-¡m«n. F-ómð Cw-¥-ïn-sâ h-S-¡³ ta-J-e-I-fnð {S-bn³ bm{Xm \n-c-¡v C-c-«n-bm-¡n D-bÀ-¯n-bXn-t\m-Sv F-s´-¦nepw {]-Xn-I-cn-¡m³ s¢-bÀ Iq-«m-¡n-bnñ. {S-bn³ bm{Xm ku-I-cy-§Ä hÀ-²n-¸n-¡m\pw sa-¨-s¸-« tkh-\w D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v D-d-¸m-¡m\pw th-ïn-bm-Wv h-S-¡³ ta-J-e-I-fn-se bm-{Xm-\nc-¡v C-c-«n-bm-¡n hÀ-²n-¸n-¨-Xv.

t\mÀ-t¯¬ sd-bnð kÀ-Æokpw {Sm³-kv-s]-óo {^m-ssô-kn-bpw \ðIn-b I¬-kÄ-t«-j³ tc-J-I-fn-em-Wv Cu \nÀ-t±-i-ap-Å-Xv. 2016 s^-{_ph-cn am-k-t¯m-sS \nc-¡v C-c-«n-bm-¡n hÀ-²n-¸n-¡m-\m-Wv \o-¡w. C-Xv Sn¡-äv \n-c-¡p-I-fnð {]m-tZin-I hy-Xym-k-ap-ïm-¡p-sa-óv Nq-ïn-¡m-Wn-¡póp. I¬-kÄ-t«j-s\ Ip-dn-¨v tNm-Zn-¨-t¸mÄ bm-{Xm-¡mÀ-¡v A-hÀ \-ð-Ip-ó bm-{Xm-¡q-en-bv-¡ B-\p-]m-Xn-I-am-bn an-I-¨ tkh-\w \ð-Im³ sd-bnð-th-bv-¡v _m-[y-X-bp-sï-óv s¢-bÀ {]-Xn-I-cn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.