1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 3, 2014

I-\¯ ssi-Xyhpw sIm-Sp-¦mäpw aq-ew \yq-tbmÀ-¡v \-K-c-¯nð A-Sn-b-´n-cm-h-Ø {]-Jym-]n¨p. sIm-Sp-¦mäpw i-àam-b a-ªp-ho-gv-N-bpw Imc-Ww Xm-]-\ne ssa\-kv Un-{Kn-bn-te-¡v t]m-b-tXm-sS-bm-Wv \yq-tbmÀ-¡v K-hÀ-WÀ B³{Uq Iptam A-Sn-b-´n-cm-h-Ø {]-Jym-]n-¨-sXóv Hu-tZymKn-I hmÀ-¯m G-P³-kn dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-óp.

kw-Øm\-¯v K-h¬-saâv kw-hn-[m-\-§-fñm-sX-bp-Å Fñm K-Xm-K-X kw-hn-[m-\hpw Xð-¡m-e-t¯-¡v a-c-hn-¸n-¨n-«p-ïv. A-Sn-b´n-c k-µÀ-`-§-fn-eñm-sX Bcpw hm-l-\-§Ä \n-c-¯n-en-d-¡m³ ]m-Sn-sñ-óv K-hÀ-WÀ ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn. sIm-Sp-¦m-äv I-Sóp-t]m-Ipó-Xv h-sc Bcpw hm-l-\-§Ä \n-c-¯n-en-d-¡m³ ]m-Snñ.

sIm-Sp-¦m-än-s\-Xp-SÀ-óv i-àam-b a-ªp-ho-gv-Nbpw i-àam-b Imäpw kw-Øm-\-¯n-sâ ]-e `m-K¯pw D-ïm-Im³ km-[y-X-bp-sïópw I-gn-hXpw Fñm-hcpw ho-«n-\p-Ånð X-só kp-c-£n-X-cm-bn C-cn-¡m³ {i-²n-¡-W-saópw K-hÀ-WÀ Iptam ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In.

\yq-tbmÀ-¡n-se \m-ev hn-am-\-¯m-h-f-§fpw Xp-d-óv {]-hÀ-¯n-¡p-sa-¦n-epw tam-iw Im-em-hØ-sb Xp-SÀ-óv `q-cn-`m-Kw FbÀ-sse³-kp-Ifpw X-§-fp-sS kÀ-Æo-kp-IÄ ]-eXpw d-±m-¡n-bn-«p-ïv. C-ó D-¨h-sc G-I-tZ-iw 412 Hm-fw ^v-ssf-äp-I-fm-Wv Iym³-kð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv.

d¬-th-I-fnepw Sm-Iv-kn-th-I-fn-epw sF-kv D-cp-Ip-ó-Xn-\p-Å sI-an-¡-ep-IÄ hn-Xdn-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv F-óv FbÀ-t]mÀ-«v H-^o-jy-ep-IÄ A-dn-bn¨p. tam-iw Im-em-h-Ø aq-ew kw-Øm\-s¯ ]-e {S-bn³, _-kv kÀ-Æo-kp-Ifpw \nÀ-¯n-h-¨-Xm-bn sa-t{Sm-s]m-fn-ä³ {Sm³kv-t]mÀ-t«-j³ A-tXm-dn-än A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.