1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 5, 2014

A-XnÀ-¯n \n-b-{´-Ww A-h-km-\n-¨-tXm-sS In-g-¡³ bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð \n-óv Iq-«-am-bn Ip-Sn-tb-dp-ó-hÀ ]-Wn X-óp Xp-S§n. In-g-¡³ bq-tdm-¸nð \n-óv Ip-Sn-tbdn-b H-cp bp-h-Xn-bm-Wv sUÀ-_n-j-b-dn-se H-cp sh-bÀ-lu-knð c-l-ky-am-bn {]-k-hn-¨nXv. {]-k-hn-¨ tijw tSm-bv-e-änð D-t]-£n-¨ \-hPm-X in-ip-hn-s\ sh-bÀ-lu-kv Po-h-\-¡mÀ B-ip-]-{Xn-bn-em-¡n. ]p-Xph-Õ-c Zn-\-¯n-em-Wv kw`-hw \-S-ó-Xv. bp-sI-bn-se {]ap-J kv-t]mÀ-Sv-kv tjm-dqam-b kv-t]mÀ-Sv-kv U-b-d-În-sâ sUÀ-_n-j-b-dn-se tKm-Uu-Wn-\p-Ån-epÅ tSm-bv-e-än-em-Wv \-hPm-X in-ip-hn-s\ I-sï-¯n-bXv. tKm-Uu¬ Po-h-\-¡mÀ D-S³ X-só Ip-«n-sb B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-¨p.

sUÀ-_n-j-b-dn-se jnÀ-{_q-¡n-ep-Å kv-t]mÀ-Sv-kv U-b-d-În-sâ Un-kv-{Sn-_yq-j³ skâ-dn-em-Wv kw`-hw \-S-ó-Xv. In-g-¡³ bq-tdm-¸nð \n-óv Ip-Sn-tb-dn-b 20 h-b-Êp-Im-cnbm-b bp-h-Xn-bm-Wv Ip-«n-bv-¡v P-òw \ð-In-bXv. B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-¨ B¬-Ip-«n-bp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-bn-cp-óp F-¦nepw \n-e-hnð A-]-I-S\n-e Xc-Ww sN-bv-X-Xm-bn Ip-«n-sb {]-th-in-¸n-¨n-cn-¡p-ó se-Ì-dn-se \n-tbm-t\-äð bq-Wn-äv A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn¨p.

Ip-«n-bp-sS A-½-tbbpw B-ip-]-{Xn-bnð {]-th-in-¸n-¨-Xm-bn hn-h-cw Dïv. F-ómð bph-Xn kv-t]mÀ-Sv-kv U-b-d-În-se Po-h-\-¡m-cnbmtWm F-óv hy-à-añ. \yq-Im-knð bp-ssW-än-Un-sâ sN-bÀ-am³ ssa-¡v B-jv-en-bp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å kv-t]mÀ-Sv-kv U-b-d-Îv 2005 em-Wv sUÀ-_n-j-b-dn-se sh-bÀ-lu-kv Xp-d-óXv. C-hn-Sp-s¯ Po-h-\-¡m-cnð `q-cn-`m-Khpw In-g-¡³ bq-tdm-¸nð \n-óv Ip-Sn-tb-dn-b-h-cm-Wv.

sh-bÀ-lu-kv Po-h-\-¡m-cm-Wv Zp-cq-l-km-l-N-cy-¯nð \-h-Pm-X-in-ip-hn-s\ I-sï¯n-b Imcyw t]m-eo-knð A-dn-bn-¨-sX-óv sUÀ-_n-j-bÀ t]m-eo-kv h-àm-hv A-dn-bn¨p. Ip-«n-bp-sS P\-\w kw-_-Ôn-¨ hn-h-c§-sf Ip-dn-¨v A-t\z-jn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sWópw t]m-eo-kv A-dn-bn-¨p. kv-t]mÀ-Sv-kv km-[-\-§Ä hn-ð-¡p-ó {_n-«-\n-se G-ähpw hen-b do-s«-bvð irw-J-e-bm-Wv kv-t]mÀ-Sv-kv U-b-d-Îv. G-I-tZ-iw 20000t¯m-fw sXm-gn-em-fnI-sf ko-tdm A-th-gv-kv tIm¬-{Sm-Înð tPm-en-bv-s¡-Sp-¯-Xn-sâ t]-cnð kv-t]mÀ-Sv-kv U-bd-Îv I-gn-ª-hÀ-jw hn-hm-Z-¯nð s]-«n-cp-óp. sh-bÀ-lu-kn-se Ip-«n-bp-sS P\-\w kw-_-Ôn-¨v I-¼-\n-bnð \n-óv {]-Xn-Ic-Ww Hópw e-`n-¨n-«nñ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.