1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുതിക്കുന്നു; പവന് 28,400 രൂപ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുതിക്കുന്നു; പവന് 28,400 രൂപ
സ്വന്തം ലേഖകൻ: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കൂടി. പവന് 28,400 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പവന് 240 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇത് ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 3,550 രൂപ എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ (22 ക്യാരറ്റ്) 28,160 രൂപ എന്ന നിലവാരത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിനു …
സ്വര്ണ്ണ വിലയില്‍ വിണ്ടും ഇടിവ് പവന്‍ 20,200 രൂപ
സ്വര്ണ്ണ വിലയില്‍ വിണ്ടും ഇടിവ് പവന്‍ 20,200 രൂപ
sIm¨n : kzÀWhne Cóv hoïpw Ipdªp. ]h\v 120 cq] Ipdªv 20,200 cq]bmbn. {Kman\v 20 cq] Ipdªv 2,525 cq]bpambn.F«v amk¯n\nsSbnse Gähpw Xmgvó \nebnemWv kzÀW hn-e.   Cóse ]h\v 80 cq] Ipdªv 20320 cq]bmbncpóp. cïp Znhkambn amäapïmImsX \nó tijamWv kzÀWhne Cóse IpdªXv. …