1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ദേവ മോള്‍ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍
ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ദേവ മോള്‍ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍
ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ദേവ മോള്‍ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍
റോഷല്‍ മോള്‍ക്ക് മൂന്നാം പിറന്നാളാശംസകള്‍
റോഷല്‍ മോള്‍ക്ക്  മൂന്നാം  പിറന്നാളാശംസകള്‍
ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോഷല്‍ മോള്‍ക്ക് ഒരായിരം പിറന്നാള്‍ മുത്തങ്ങളും ചക്കരയുമ്മകളും നേരുന്നു.
കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ഐസക് മാത്യുച്ചായന് ജന്മദിനാശംസകള്‍
കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ഐസക് മാത്യുച്ചായന് ജന്മദിനാശംസകള്‍
സമൂഹത്തിനു സുപരിചിതനായ നോര്‍ത്ത് വെല്‍സ് ലാന്‍ഡുഡ്‌നോ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ കണ്‍വിനര്‍ ആയ ഞങ്ങളുടെ കരണവര്‍ ആയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ഐസക് മാത്യുച്ചായന് ജന്മദിനാശംസകള്‍.
ജോനായ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍
ജോനായ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍
ജോനായ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍
ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ജുവാന്‍ ജോര്ജ് ജയിംസിനെ ആശംസകള്‍
ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ജുവാന്‍ ജോര്ജ്  ജയിംസിനെ ആശംസകള്‍
ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ജുവാന്‍ ജോര്‍ജ് ജെയിംസിന് ആശംസകള്‍
tkd Fð-k _n-_n-\v Hómw P-ò-Zn-\m-iw-kIÄ
tkd Fð-k _n-_n-\v Hómw P-ò-Zn-\m-iw-kIÄ
സേറ എല്‍സ ബിബിന് ഒന്നാം ജന്മദിനാശംസകള്‍
Hómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó jm\p-tam-\v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ
Hómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó jm\p-tam-\v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ
ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ഷാനുമോന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍
Hómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó tPm-Ó-bv¡pw Pn-b-bv-¡pw ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ
Hómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó tPm-Ó-bv¡pw Pn-b-bv-¡pw ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ
Hómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó C-c-«-¡p-«n-Ifmb tPm-Ó-bv¡pw Pn-bv¡pw ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ. en-hÀ-]q-fn-se Pn-tPm þko-\ Z-¼-Xn-I-fp-sS a-¡-fmWv Cu C-c-«-¡p-«n-IÄ.
PòZn\w BtLmjn¨p
PòZn\w BtLmjn¨p
enhÀ-]qÄ : sI³kn§vS\nð Xmakn¡pó tIm«bw Iñd kztZ-in ]n . Fð. ^nen-¸v þ sUbnkn Z¼XnIfpsS a¡Ä kvtä^n³ 21 h-bkv-, kvsä^n 18 hbkv FónhcpsS PòZn\w kwbpàambn BtLmjn¨p . kvtä-^ntâbpw ssÌ^nbpsSbpw ka{]mb¡m-c kp-lr¯p¡sf sImïv \ndª ]cn]mSnbnð kp-lr-¯p-¡Ä A-h-X-cn-¸n¨ hnhn[ Iem]cn]SnIÄ Fñmhscbpw kt´mj¯nð BdmSn¨p .
cïmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó dn-¨n³ tam-\v B-iw-k-IÄ
cïmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó dn-¨n³ tam-\v B-iw-k-IÄ
B-iwk-I-tfm-sS Av-¸, a½n, sd-tbm¬…