1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
tJ-Z-{]-IS-\w \-S-ómð tI-c-fbm-{X- a-{´n-k-`-bnð A-h-km-\n¡pw!
tJ-Z-{]-IS-\w \-S-ómð tI-c-fbm-{X- a-{´n-k-`-bnð A-h-km-\n¡pw!
Xncph\´]p-cw: sI ]n kn kn A[y£³ ctaiv sN-ón-¯-e C-ó-se C-Sp-¡n-bnð \n-óv tIm-«-b-t¯-¯v bm-{X-bmbn. a-tô-iz-c-¯p-\nópw B-cw-`n-¨ tIcf bm-{X a-[y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-se-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.
t^-kv-_p-¡v D-]-tbm-Kw am-\-kn-I-kw-LÀj-s¯ am-Sn-hn-fn-¡póp
t^-kv-_p-¡v D-]-tbm-Kw am-\-kn-I-kw-LÀj-s¯ am-Sn-hn-fn-¡póp
A-an-X-am-bp-Å t^-kv-_p-¡v Nm-änwKv H-cp]-t£ \n§-sf am-\knI tcm-Kn-bm-¡n-tb-¡mw. t^kv_p¡ns\ Ipdn¨v C{ktbenð \S¯nb ]T\¯nð sR«n¡p-ó hn-h-c-§-fmWv ]p-d-¯p-h-óXv.
sXm-«-Xn-s\ñmw Imiv, KÄ-^v {]-hm-kn-I-fp-sS Ioi tNmÀ-¯m³ hn-am-\-I-¼-\nIÄ
sXm-«-Xn-s\ñmw Imiv, KÄ-^v {]-hm-kn-I-fp-sS Ioi tNmÀ-¯m³ hn-am-\-I-¼-\nIÄ
{]-hm-kn-I-sf \pÅn-t\m-hn-¨v thym-abm-\ a-{´m-e-b-¯n-sâ ]pXn-b {]-Jym-]\w. KÄ-^v {]-hm-kn-IÄ-¡v I\¯ Xn-cn¨-Sn \ð-In-sIm-ïv bm{X¡mÀ¡v \ðInbncpó kuP\ytkh\§Ä¡v NmÀPv CuSm¡m³ C-´y³ thymabm\ a{´mebw A\pa-Xn \ðIn.
a-Zy-]n-¨-t¸mÄ ap-cn-§a-cw sh-«n, sI-«p-hn-«-t¸mÄ a-cw \-«p
a-Zy-]n-¨-t¸mÄ ap-cn-§a-cw sh-«n, sI-«p-hn-«-t¸mÄ a-cw \-«p
Xr-iqÀ: aZy]ns¨-¯n A-bð-ho-«nse apcn§ sh«nbn«Xp sXämsWódnªt¸mÄ \«p. \So¨Xp s]meokpw. A¯mWn¸d¼v Ingphf¸nð tPm¬ G{_lmansâ hf¸nð IbdnbmWp aZyelcnbnembncpó Xncphnezmae kztZinIfmb aqóp bphm¡Ä Ignª Znhkw apcn§¡mb ]dn¨Xv.
]o-U-\-§Ä-¡v A-dp-Xn-bmbn, Zp-cq-l-X-IÄ-s¡m-Sp-hnð A-hÀ aq-hcpw ]pdw-tem-I-w Iïp
]o-U-\-§Ä-¡v A-dp-Xn-bmbn, Zp-cq-l-X-IÄ-s¡m-Sp-hnð A-hÀ aq-hcpw ]pdw-tem-I-w Iïp
Zp-cq-l-X-IÄ \nd-ª H-cp ]-Xn-ämïv. H-Sp-hnð A-hÀ aq-hcpw H-cp-an-¨v ]pdw-tem-I-t¯-¡v F-¯p-t¼mÄ Zp-cq-l-X-IÄ Hó-óm-bn Np-cp-f-gnªp. A-t¸mÄ A-ta-cn-¡ð P-\-X-bv-¡v B I-Y-IÄ hn-kv-a-bm-hlw.
PÀa\nbnte¡pÅ IpSntbä¯nð 2012 hÀjw dn¡mÀUv hÀ²\
PÀa\nbnte¡pÅ IpSntbä¯nð 2012 hÀjw dn¡mÀUv hÀ²\
_Àen³: PÀa\nbnte¡v 2012 hÀjw nð 1.08 anñy BfpIfmWv IpSntbdn ]mÀ¯Xv. CXv 1995 hÀj¯n\v tijw \S dn¡mÀUv IpSntbäamWv.
Cäm-en-b³ k¼-Zv hy-h-Ø-bpw C-Sn-bpóp
Cäm-en-b³ k¼-Zv hy-h-Ø-bpw C-Sn-bpóp
C-äm-en-b³ k-¼-Zv hy-h-Øbpw {]-Xo-£n-¨-Xn-t\-¡mÄ Iq-Sp-Xð Np-cp-§p-sa-óv km-¼¯n-I hn-Z-Kv-²À. \m-j-Wð kvv-äm-än-Ìn-Iv-kv G-P³-kn \-S¯n-b ]T-\-¯n-em-Wv C-äm-en-b³ k¼-Zv hy-h-Ø {]-Xo-£n-¨-Xnepw A-[n-Iw Np-cp-§p-sa-óv I-sï-¯n-bXv.
]-Ip-Xn ]-d-ª-t¸m-tg¯pw jn-_p-hn-\v tcmjw: A-t¸mÄ ap-gp-h³ ]-dªm-tem?
]-Ip-Xn ]-d-ª-t¸m-tg¯pw jn-_p-hn-\v tcmjw: A-t¸mÄ ap-gp-h³ ]-dªm-tem?
sIm¨n:"Bsc¦nepsamóv Ipc¨mð t]mIpóXñ t__ntPmWn\v P\§Ä¡nSbnepÅ kzm[o\w. B-tcm-]-W-§Ä D-ó-bn-¡p-ó hyànItfmSv AtXcoXnbnðXsó {]XnIcn¡pó kwkvImc-añ F-tâXv. C¯cw hnjb§Ä ssIImcyw sNt¿ï coXnbnð ssIImcyw sN¿pw"þC-Xv ]-d-bpó-Xv a{´n jn_p t__ntPm¬.
C-äm-en-b³ ap³ {]-[m-\-a{´n Knentbm B³-t{Um-«n A-´-cn-¨p
C-äm-en-b³ ap³ {]-[m-\-a{´n Knentbm B³-t{Um-«n A-´-cn-¨p
C-äm-en-b³ ap³ {]-[m-\-a-{´n-bpw C-ä-en-bp-sS cm-{ão-b N-cn-{X-¯n-se {]-ap-J-\p-am-bn-cp-ó Knentbm B³-t{Um-«n (94) A-´-cn-¨p.
F-bv-Uv-kv Io-g-S-§n-b-t¸mÄ C-Xm h-cp-óp a-säm-cp am-cI ssewKnI tcm-Kw
F-bv-Uv-kv Io-g-S-§n-b-t¸mÄ C-Xm h-cp-óp a-säm-cp am-cI ssewKnI tcm-Kw
Z-i-I-§-fm-bn temI-s¯ ImÀ-óp Xn-ón-cp-ó F-bv-Uv-kv F-ó am-c-I hn-]-¯n-s\ h-cp-Xn-bn-em-¡n-b-Xm-bn hm-À-¯-IÄ h-ó-Xn-\v sXm-«v ]n-óm-se `o-j-Wn-bm-bn a-säm-cp am-cI ssewKnI tcm-Kw temI-s¯ ImÀ-óv Xnóm-s\m-cp-§póp.