1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ku-Zn {]-hm-kn-I-fp-sS a-\-Ênð B-i-¦-bp-sS ImÀ-ta-Lw H-gn-bnñ
ku-Zn {]-hm-kn-I-fp-sS a-\-Ênð B-i-¦-bp-sS ImÀ-ta-Lw H-gn-bnñ
\n-Xm-Jm-Xv hn-j-b-¯nð- C-´ybpw ku-Znbpw X-½nð \-S¯n-b NÀ-¨ ^-e-h-¯mIp-tam ? F-ómð ku-Zn {]-hm-kn-I-fp-sS a-\-Ênð hoïpw B-i-¦ ]-c-¯p-ó-Xm-Wv ku-Zn sXm-gnð a-{´me-bw cq-]o-I-cn-¨ {]-tXy-I k-anXn.
HmSpó s{Sbn\nð bp-h-Xn-bp-sS c-ïmw {]-khw; C¯hWbpw C-c«IÄ
HmSpó s{Sbn\nð bp-h-Xn-bp-sS c-ïmw {]-khw; C¯hWbpw C-c«IÄ
HmSpó s{Sbn\nð C-c-«-¡p«nIsf {]khn¨v bphXn hoïpw am[ya{i² t\-Sn. C-¯hWbpw bphXn Cc«¡p-«n-IÄ¡m-Wv P-òw \ð-In-bXv. D¯À{]-tZ-iv kz-tZ-in\n kp_n³ \njbmWv cïmaXpw s{Sbn\nð {]khn¨Xv. \mev hÀjw ap¼mbncp-óp C-cp-sS B-Zy {]-khw.
B-Uw-_-c hn-hm-lw: C-´y³ Ip-Spw-_w £-am]-Ww \S-¯n
B-Uw-_-c hn-hm-lw: C-´y³ Ip-Spw-_w £-am]-Ww \S-¯n
\n-b-a-§Ä Im-änð ]d-¯n Z-£n-Wm-{^n-¡-bnð \-S¯n-b B-Uw-_-c hn-hm-l-¯n-sâ t]-cnð C-´y³ Ip-Spw-_w C´y, Z-£n-Wm-{^n-¡ kÀ-¡m-cp-I-tfmSpw s]m-Xp-P-\-t¯mSpw am-¸v ]-dªp.
s]®n-\v ]-Ww sN-e-hm-¡m³ A-dn-bnñ-óv
s]®n-\v ]-Ww sN-e-hm-¡m³ A-dn-bnñ-óv
s]-®p-§Ä-¡v ]-Ww sN-e-hm-¡m³ A-dn-bn-sñ-óv ]pXn-b ]T\w. ]m-c-¼-cy-am-bn ho-Sp-I-fn-se ]-W-s¸-«n-bp-sS Xm-t¡mð s]-®p-§-fp-sS ]-¡-em-sW-¦nepw k-¼m-Zn-¡m\pw _-Uv-P-än-\p-Ånð \n-óv ]-Ww sN-e-hm-¡m-\p-ap-Å I-gn-hv Iq-Sp-Xepw ]p-cp-j³-amÀ-¡v X-só-bm-Wv F-óm-Wv ]T-\-§Ä hy-à-am-¡p-ó-Xv.
k-l-{]-hÀ-¯-I-sâ sIm-e-]m-X-Iw: C´y³ hw-i-P³ Im-\-U-bnð A-d-Ìnð
k-l-{]-hÀ-¯-I-sâ sIm-e-]m-X-Iw: C´y³ hw-i-P³ Im-\-U-bnð A-d-Ìnð
C-´ym-¡m-c\m-b k-l-{]-hÀ-¯I-sâ a-c-W-hp-am-bn _-Ô-s¸«v Im\Ubnð C´y³hwiP³ Ad-Ìnð. Znt\jv kpµcenwKam-Wv A-d-Ìn-em-b-Xvv.
Btcm-]-W-§-fp-sS apñ-s¸-cn-bmÀ s]m-«n: Ip-s¯m-gp-¡nð ap-Jw \-ã-s¸-«v t\-Xm-¡-òmÀ
Btcm-]-W-§-fp-sS apñ-s¸-cn-bmÀ s]m-«n: Ip-s¯m-gp-¡nð ap-Jw \-ã-s¸-«v t\-Xm-¡-òmÀ
tIm-«-bw:tI-c-f-¯n-se \-Zn-I-fnð \n-óp-Å sh-Åw kz-´-am-¡m³ X-an-gv-\m-Sv kÀ-¡mÀ hmÀjn-I _-P-änð Hm-tcm-hÀ-jhpw c-l-ky-^-ïm-bn am-än-h-bv-¡pó-Xv \qdp-tIm-Sn cq-]. tI-c-f-¯n-se C-S-Xpþhe-Xp hy-Xym-k-anñm-sX a-{´n-amcpw D-ó-X D-tZym-K-Øcpw tNÀóv Cu XpI ssI-¡-em-¡p-I-bm-sWópw ]-d-bpó-Xv kÀ-¡mÀ No-^v hn-¸v ]n.kn.tPmÀ-Pv.
kz-hÀ-¤m-\p-cm-Kn-IÄ-¡v F-Xn-tc ]-cm-aÀiw: C-ä-en C-Izm-en-än a-{´n-sb ]p-d-¯m¡n
kz-hÀ-¤m-\p-cm-Kn-IÄ-¡v F-Xn-tc ]-cm-aÀiw: C-ä-en C-Izm-en-än a-{´n-sb ]p-d-¯m¡n
kz-hÀ-¤m-\p-cm-Kn-IÄ-¡v F-Xn-tc \-S¯n-b ]-cm-aÀ-iw hn-hm-Z-am-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv C-ä-en-bn-se C-Izm-en-än a{´n an-Jm-tb-e _n-\m-tIm^v-tfm-dn-s\ a-{´n-k-`-bnð \nópw ]p-d-¯m¡n.
Ip-ªn-\v eq-kn-^À F-óv t]-cn-StWm? \yq-kn-em³-Unð \-S-¡nñ
Ip-ªn-\v eq-kn-^À F-óv t]-cn-StWm? \yq-kn-em³-Unð \-S-¡nñ
B-äv t\m-äv Dïm-b I¬-a-Wn-bv-¡v C-ã-s¸-« t]-cn-Sm-sa-óv hn-Nm-cn-t¨m? \n-§Ä Po-hn-¡pó-Xv \yq-kn-em³-Un-em-sW-¦nð \-S-¡nñ.
s_ð-Pn-b-¯nð {S-bn³ ]m-fw sX-äv c-ïv a-cWw, A-án_m[
s_ð-Pn-b-¯nð {S-bn³ ]m-fw sX-äv c-ïv a-cWw, A-án_m[
s_ð-Pn-b-¯n-se sKâv \-K-c-¯n-\v k-ao-]w cm-k-h-kv-Xp-¡Ä sImïp-t]m-Ip-ó Kp-Uv-kv {S-bn³ ]m-fw sX-än c-ïv t]À a-cn¨p.
hnk Hm¬ Assdhð; hntZi ]u-cXzw kzoI-cn¨ {]hmknIÄ¡pw e`yam-¡Ww: {]hmkn B£³ Iu¬knð
hnk Hm¬  Assdhð; hntZi ]u-cXzw kzoI-cn¨ {]hmknIÄ¡pw e`yam-¡Ww:  {]hmkn B£³ Iu¬knð
hnk IqSmsX C´y-bnð F-¯pó hntZinIÄ¡v Sqdnkväv hok(hnkm Hm¬ Assdhð) {][m\s¸« FbÀ t]mÀ«pIfnð \ðIphm\pÅ B`y´c hIp¸nsâ Xocpam\¯nð {]hmknIfmb C´ym¡msc DÄs¸-Sp-¯m-¯Xnð {]hmkn B£³ Iu¬knð {]-Xn-tj-[n¨p.