1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
B-d-òp-f…A-W-¡-c…]n-óm-se h-b-\m-«nepw hn-am-\-¯mh-fw
B-d-òp-f…A-W-¡-c…]n-óm-se h-b-\m-«nepw hn-am-\-¯mh-fw
sIm-¨n:Iq-Sp-Xð Iq-Sp-Xð hn-am-\-¯m-h-f-§Ä F-ó B-i-b-¯n-te-¡v tIc-fw h-f-cpóp. B-d-òp-f-bv¡pw C-Sp-¡n-bn-se A-W-¡-c-bv¡pw ]n-óm-se h-bm-\m-«nepw C-t¸mÄ hn-am-\-¯m-h-f-s¯-¡p-dn-¨v B-tem-N-\ k-Po-h-am-bn-cn-¡p-I-bmWv.hb\mSv Pnñbnð XpS§pó ^oUÀ FbÀt]mÀ«n\pÅ ]T\ dnt¸mÀ«v Bdpamk¯n\Iw kÀ¡mcn\v kaÀ¸n¡pw.
sI.kp-[m-I-c\pw t]Sn, kv-{Xo-I-tfm-Sv ]-g-bXp-t]m-se kw-km-cn-¡m-dn-sñóv!
sI.kp-[m-I-c\pw t]Sn, kv-{Xo-I-tfm-Sv ]-g-bXp-t]m-se kw-km-cn-¡m-dn-sñóv!
I-®qÀ:I-®q-cn-s\ DÅw-ssI-bnð A-½m-\-am-Sp-ó sI.kp-[m-I-c³ Fw.]n-¡v t]-Sn-bpÅ-Xv H-cp Iq«-sc am-{Xw, kv-{Xo-Isf. h\nXm Zn-\-¯n-emWv h\nXIfpsS t\À¡v sI kp[mIc³ Fw ]nbpsS ]cnlmkw. tIcf¯nð {kvXoIsf t]Sn¨v \S¡m³ h¿mXmbn«psïóv At±lw ]-dªp.
H-cp am-Xr-Im h-\n-X Xq-¸p-Im-cn B-bn-cn¡-Ww
H-cp am-Xr-Im h-\n-X Xq-¸p-Im-cn B-bn-cn¡-Ww
s^-an-\n-Ìp-IÄ £-an-¡p-I, ]p-cp-j³-am-sc kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw H-cp b-YmÀ-° ]-¦m-fn-sb-ómð ho«p-tPm-en-IÄ hf-sc `w-Kn-bm-bn sN-¿p-ó H-cm-fmWv. F-ómð ]p-cp-j³-am-cp-sS C-S-bnð am-Xr-Im kv-{Xo-bm-bn I-W-¡m-¡pó-Xv B-sc-sbtóm Xq-¸p-Im-sc...
¹m-Ìn-Iv _m-Kp-I-fnð Nh-dv D-t]-£n-¡p-ó-hÀ-¡v I-\-¯ ]ng
¹m-Ìn-Iv _m-Kp-I-fnð Nh-dv D-t]-£n-¡p-ó-hÀ-¡v I-\-¯ ]ng
¹m-Ìn-Iv _m-Kp-I-fnð N-h-dp-IÄ D-t]-£n-¡p-ó-h-cn-ð \n-óv I\-¯v ]n-g Cu-Sm-¡-W-sa-óv {_-Êð-Êv.
Cbp AÇoe ssk-äp-IÄ \n-tcm-[n-¡p-óp
Cbp AÇoe ssk-äp-IÄ \n-tcm-[n-¡p-óp
AÇoe ssk-äp-IÄ-¡v k-¼qÀ-® \n-tcm[-\w GÀ-s¸-Sp-¯p-Ibpw CâÀ-s\-än-\v \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯p-I-bpw sN-¿p-ó ]p-Xn-b \n-b-a-w bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]mÀ-e-saânð A-h-X-cn-¸n¨p.
an-en-«¬ sI-bv-s\-Ên-eq-sS t]m-Ip-ó-h-cp-sS {i-²-bvv¡v, C-hn-sS Nyq-bnw-Kv Kw \n-tcm-[n-¨n-cn-¡p-óp
an-en-«¬ sI-bv-s\-Ên-eq-sS t]m-Ip-ó-h-cp-sS {i-²-bvv¡v, C-hn-sS Nyq-bnw-Kv Kw \n-tcm-[n-¨n-cn-¡p-óp
an-en-«¬ sI-bv-s\-Ên-se sX-cp-hp-I-fn-eq-sS Nyq-bnw-Kv Kw N-h¨p-sIm-ïv t]m-Ip-ó-h-cp-sS {i-²-bv-¡v, C-hn-sS Nyq-bnw-Kv Kw \n-tcm-[n-¨n-cn-¡p-I-bmWv.
AâmÀ-«n-¡³ X-Sm-I-¯nð \n-óv ]pXn-b X-cw _m-Îo-cnb-sb I-sï-¯n
AâmÀ-«n-¡³ X-Sm-I-¯nð \n-óv ]pXn-b X-cw _m-Îo-cnb-sb I-sï-¯n
a-ªv I-«-IÄ aq-Sn hn-kvv-ar-Xn-bnem-b AâmÀ-¡³ X-Sm-Iw thm-kv-täm-Inð \n-óv ]pXn-b X-cw _m-Îo-cnb-sb I-sï-¯n-b-Xm-bn d-jy³ im-kv-{XÚÀ.
bqtdm tkm¬ {]-XnkÔn; Imcnt^mdpw _p-²n-ap-«nð
bqtdm tkm¬ {]-XnkÔn; Imcnt^mdpw _p-²n-ap-«nð
bq-tdm-¸n-se G-ä-hpw hen-b kq-¸À-am-À¡-äv iyw-J-ebm-b Imcnt^mÀ bq-tdm-tkm¬ {]-Xn-k-Ôn-sb Xp-SÀ-óv \-ã-¯n-se-óv dn-t¸mÀ-«p-IÄ.
X-e-Øm-\-¯n-sâ t]m-¡v F-t§m-«v? Uð-ln-bnð Zn-h-tk-\ \m-ev _-em-Õw-K-§Ä
X-e-Øm-\-¯n-sâ t]m-¡v F-t§m-«v? Uð-ln-bnð Zn-h-tk-\ \m-ev _-em-Õw-K-§Ä
Uð-ln-bnð Iq-«-am-\-`w-K-¯n-sâ t]-cnð \-S-ó {]-Xntj-[ {]-I-S-\§-sf Im-a-sh-dn-b³-amÀ sXñpw Iq-kp-ónñ F-ó-Xn-sâ sX-fn-hp-IÄ ]p-d-¯p-h-cp-óp.
Sn ]n h[w : km-£n Iq-dp-am-dn
Sn ]n h[w : km-£n Iq-dp-am-dn
BÀ Fw ]n t\-Xm-hv Sn.]n. N-{µ-ti-Jc-s\ sh«n-sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-knð H³-]Xmw km-£n-bm-bn-cp-ó Sn. sI. kp-ta-jv Iq-dp-am-dn. Sn ]n-bp-sS h-[-¯n-sâ ap-sóm-cp-¡§-sf Ip-dn-¨v A-dn-bm-hp-ó A-I km-£n-bm-bn-cp-óp Sn. sI. kp-ta-jv. t{]m-kn-Iyqj-sâ H³-]-Xmw-km-£n-bm-bn Có-se F-c-ªn-¸me-s¯ {]-tXyI tIm-S-Xn-bnð F¯n-b kp-ta-jv hn-kv-Xm-c-¯n-\n-sS Iq-dp-am-dp-I-bm-bn-cp-óp.