1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 10, 2014

ss\-Po-cn-b-bnð s_mv-t¡m-ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ hoïpw kv-{XoI-sf X«n-sImïp-t]mbn. ss\-Po-cn-b-bn-se H-cp DÄ-{Km-a-¯nð \n-óv 20 Hm-fw kv-{Xo-I-sf-bm-Wv X«n-sImïp-t]m-bXv. X«n-sImïp-t]m-I-en-sâ D-¯-c-hm-ZnXzw C-Xph-sc Bcpw G-sä-Sp-¯n-sñ-¦nepw C-Xn-\v ]n-ón-epw t_m-t¡m-ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ X-só-bm-Wv F-óm-Wv \n-K-a-\w.

t_m-t¡m-l-dmw Xo-{h-hm-Zn-I-fp-am-bn kw-LÀ-jm-h-Ø \n-e-\nð-¡p-ó ta-J-e-bn-se H-cp A-`-bmÀ-°n-Iym-¼nð \n-óm-Wv 20 Hm-fw kv-{XoI-sf tXm-¡p-Nq-ïn X«n-sIm-ïp-t]m-bXv. C-Xv X-S-bm³ {i-an-¨ aq-óv bp-hm-¡-tfbpw _-µn-I-fm-¡n-bn-«pïv. ^v-fp-\m-bn tKm-{X-¯nð-s]-« kv-{Xo-I-sf-bm-Wv X«n-sImïp-t]m-bn-cn-¡p-ó-Xv.

C-Xn-\v ap³-]v t_m-t¡m-ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ X«n-sImïp-t]m-b 272 hn-ZymÀ-°nI-sf C-Xph-sc kÀ-¡m-cn-\v I-sï-¯m-\m-bn-«nñ. Xo-{h-hm-Zn-IÄ Ch-sc a-X-]-cn-hÀ¯-\w \
S-¯n-b-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.