1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 14, 2013

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð bp-sI Xp-Sc-W-tam-sb-ó hn-j-b-¯nð d-^-d-ï-¯n-eq-sS Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡m-\p-Å tU-hn-Uv Im-a-dq-Wn-sâ Xo-cp-am-\-¯n-\v k-l-{]-hÀ-¯Isâ -]n-´p-W. {]-iv-\-¯nð cïn-sem-óv Xo-cp-am-\n-¡m-\p-Å A-h-Im-iw C-Xph-gn P-\-¯n-\v e-`n-¡p-sa-óm-Wv I-ayp-Wn-äo-kv sk-{I«-dn F-dn-Iv ]n-Iven-kn-sâ A-`n-{]mbw. thm-«v sN-¿m-Xn-cn¡p-I F-óXpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ _-Ôw D-t]-£n-¡-W-sa-ó \n-e-]m-Sn-\v Xp-ey-am-sWópw A-t±-lw ]-dªp. _n-_n-kn tdUn-tbm-bv-¡v \ðIn-b A-`n-ap-J-¯n-em-Wv ]n-Iven-kv X-sâ \n-e-]m-Sp-IÄ Xp-d-óp-]-d-ªXv. {]-iv-\-¯nð ]mÀ-«n \n-e-]m-Sn-\v A-\p-k-cn-¨ñ Xm³ thm-«v-sN-¿p-I. cm-Py-Xm-Xv-]-cy-¯n-\m-bn-cn¡pw ap³-Xq-¡w \ð-Ip-I-sbópw A-t±-lw ]-d-ªp. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ _-Ô-¯n-s\-Xn-tc C-tXm-sS B-Zy-am-bn ]-c-ky-\n-e-]m-Sp-am-bn H-cp a{´n cw-K-s¯-¯n-bn-cn-¡p-óp F-ó {]-tXy-I-Xbpw F-dn-Iv ]n-Iv en-kn-sâ A-`n-ap-J-¯n-eq-sS ssI-h-ón-cn-¡p-I-bm-Wv.

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ _-Ôw `m-c-am-sW-óv bp-sI-bn-se P-\-§Ä s]m-Xp-th hn-iz-kn-¡p-ópïv. Cu ]-Ým-¯-e-¯nð ASp¯ s]mXpsXcsªSp¸n\ptijw CXpkw_Ôam-b d-^d-ïw \-S-¯m-\p-Å Xo-cp-am-\w sU³-amÀ-¡nð A-Sp-¯-bmgv-N \-S-¡p-ó {]-kw-K-¯nð tU-hnUv Im-a-dq¬ {]-Jym-]n-¡m-\n-cn-¡p-I-bmWv. {]-iv-\-¯nð k-½À-±-X-{´-am-Wv Im-a-dq¬ \-S-¯p-ó-sX-ó \n-co-£-Whpw D-bÀ-óp-I-gnªp. C-bp-hn-sâ \-S-¯n-¸n-se {]-[m-\-s¸-« A-[n-Im-c-§-sfñmw bp-sI-bp-sS ssI-¸n-Snbn-sem-Xp¡p-I F-óXn-s\m-¸w cm-Py-¯n-sâ {]-iv-\-¯nð bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ A-[n-I-am-bn C-S-s]-Só-Xv H-gn-hm-¡p-I-bp-am-Wv A-t±-l-¯n-sâ e-£yw. A-Xn-\p-ti-jw C-bp-hnð Xp-Sc-W-tam-sb-ó hn-j-b-¯nð thm-«À-am-cp-sS Aw-Ko-Im-chpw Im-a-dq¬ e-£y-an-Spóp. d-^d-ïw s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸n-\v ti-jw \-S-¯m-sa-ó {]-Jym]-\w C-Xm-Wv kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv. \oXn\ymb hyhØbnse A[nImc§Ä, s]meo-knwKv, sXmgnð \nba§Ä XpS§nbhbnse \nb-{´-Ww F-ón-h-bmWv ImadqWnsâ I¬kÀthäohv ]mÀ«n bqtdm]y³ bqWnb\nð\nóv Biys¸Spó Nne kuIcy-§Ä.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.