1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 4, 2014

sF-dn-jv dn-¸-»n-¡³ BÀ-an-bp-sS cm-{ão-b-cq-]am-b kn³-s^³ {]-knUâv sP-dn B-Uw-kn-s\ sIm-e-]m-X-I tI-knð A-d-Ìn-em-b-tXm-sS h-S-¡³ A-bÀ-em³-Unð kw-LÀ-j km[y-X ]p-I-bpóp. B-Uw-kn-sâ A-d-Ìnð {]-Xn-tj-[n-¨v \q-dp-I-W-¡n-\v h-cp-ó sF-dn-jv I-t¯m-en-¡À Có-se s_ð-^m-Ìn-se sX-cp-hp-I-fnð {]-IS-\w \-S-¯n. 1972 ð {_n-«o-jv H-äp-Im-cn-sbóvv sX-än-²-cn-¨v ]-¯p-Ip-«n-I-fp-sS A-½bm-b Po³ a-t¡m¬-hnñn-sb sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-kn-em-Wv B-Uw-kv A-d-Ìn-em-b-Xv.

A-d-Ìv cm-{ão-b-t{]-cn-X-am-Wv F-óm-Wv kn³-s^-\n-sâ B-tcm-]-Ww. {]m-tZ-in-I, bq-tdm-]y³ Xn-c-sª-Sp-¸v A-«n-a-dn-bv-¡m-\p-Å {i-a-am-Wv C-sX-ópw kn³-s^³ B-tcm-]n¨p. {]m-Y-an-Im-t\z-j-W-¯n-\v t]m-eo-kv I-kv-ä-Un-bnð h-b-¡m-hp-ó k-a-b-]-cn-[n A-h-km-\n-¨ km-l-N-cy-¯nð A-t\z-j-tWm-tZym-K-ØÀ sh-Ån-bmgvN ssh-Ip-tó-cw tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¨v B-Uw-kn-sâ I-Ì-Un 48 a-Wn-¡qÀ t\-c-t¯-¡v Iq-Sn \o-«n-hm-§n-bn-cp-óp.

cm-{ão-b-]-£-]m-Xn-Xz-t¯m-tS-bpw I-£n-cm-{ão-b t{]-cn-X-hp-am-bm-Wv A-d-Ìv \-S-ó-sXóv sF-BÀ-F-bp-sS ap³ I-am³-Udpw h-S-¡³ A-bÀ-em³-Un-se sU-]yq-«n ^-kv-äv an-\n-Ì-dpam-b amÀ-«n³ a-Iv-Knó-kv B-tcm-]n¨p. {_-«o-jv ssk-\y-¯n-\v hnh-cw tNmÀ-¯p-óp F-óv B-tcm-]n-¨m-Wv a-t¡m¬-hnñn-sb s_ð-^m-Ìn-se ho-«nð \n-óv hn-fn-¨nd-¡n sImïp-t]m-bn sIm-e-s¸-Sp-¯p-óXv. sIm-e-]mX-Iw \-S-óv 31 hÀ-j-§Ä-¡v ti-jw H-cp _o-¨nð \n-óm-Wv a-t¡m¬-hnñn-bp-sS ar-X-tZ-lw I-sï-Sp-¡p-óXv. F-ómð sIm-e-]m-X-I-¯nð ]-¦p-sï-ó B-tcm]-Ww B-Uw-kv i-àn-bp-àw \n-tj-[n-¨p.

B-Uw-kn-s\ tI-knð Ip-Sp-¡m³ {i-an-¨mð t]m-eo-kn-\p-Å Fñm ]n-´p-Wbpw ]n³-h-en-¡p-sa-óv a-Iv-Kn-ón-kv ]-dªp. C-Xph-sc Xp-SÀ-óp-h-ó Fñm k-am-[m-\-{i-a-§-tf-bpw C-Xv X-In-Sw a-dn-b-¡p-saópw a-Iv-Kn-ón-kv ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn. h-S-¡³ A-bÀ-em³-Unð k-am-[m-\w ]p-\-Øm-]n-¡m³ G-sd ]-Wn-s¸-« t\-Xm-hm-Wv B-Uw-sk-ópw F-ómð k-am-[m-\-\o¡-§-tfmSpw B-Uwkn-t\mSpw sh-dp-¸p-Å-bm-fp-IÄ ]n-F-kv-F³-sF-bv-¡p-Ån-ep-ïv F-ó-Xn\pw sX-fn-hm-Wv B-Uw-kn-sâ A-d-sÌópw a-Iv-Kn-ón-kv ]-d-ªp.

kn³-s^-\n-sâ B-tcm-]-W§-sf D-¯-c A-bÀ-em³-Uv ^-Ìv an-\n-ÌÀ ]o-äÀ tdm-_n³-k¬, P-kv-än-kv an-\n-kv-äÀ tU-hn-Uv t^mÀ-Uv , sk-{I«-dn sX-tc-km hnñn-tb-gv-kv F-ón-hÀ \n-tj-[n-¨n-«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.