1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 6, 2013

\mbÀ kÀhokv skmsskänbpsS ]XmIZn\hpw Zo]mhen BtLmjhpw 2013 \hw_À 9 \v 6.30 apXð eï³ at\mÀ ]mÀ¡nse {^uUv I½yqWnän skâdnð sh¨v \S¯pw. `P\, [ym\w, `àn\nÀ`camb XoapIfpsS hmb\bpw NÀ¨bpw Dïmbncn¡póXmWv. Fñmhscbpw ]cn]mSnbnte¡v kzmKXw sN¿póXmbn sk{¡«dn A\nX \mbÀ.

IqSpXð hnhc§Ä¡v :

A\nX (sk{¡«dn) : 07872919955

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.