1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 14, 2014

eï³: {_n-«-Wn-se t\-gv-knw-Kv hn-Zym-À-°n-IÄ `-£-W-¯n\pw a-äp sN-e-hp-IÄ-¡p-am-bn tPm-en sN-t¿-ïn h-cp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«v. bp-sI an-d-dm-Wv t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS {]-iv-\-§Ä kw-_-Ôn-¨v A-t\zj-Ww \S-¯n dn-t¸mÀ-«v ]pd-¯v hn-«n-cn-¡p-óXv. an-dÀ ]pd-¯v hn-«n-cn-¡p-ó hmÀ-¯ {]-Im-cw 85 i-X-am-\w t\-g-v-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-I-fpw ]T-\-t¯m-sSm-¸w a-äv tPm-en-Ifpw sN-¿p-óp-ïv.

]T-\-t¯m-sSm-¸w tPm-en sN¿p-I Fó-Xv t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°nI-sf kw-_-Ôn-¨v Zp-cn-X-amWv. aq-óv hÀj-s¯ tIm-gv-kn-\n-S-bnð 4500 a-Wn-¡qÀ B-ip-]-{Xn-bnð tPm-en sN-¿-W-sa-ó-Xv \nÀ-_-Ô-amWv. F-ómð C-Xn-\mI-s« B-ip-]-{Xn-IÄ ]-Ww \-ð-Ip-I-bp-anñ. {]m-În-¡ð s{S-bv-\nw-Kv Xp-S§n-b Hm-a-\-t¸-cp-IÄ \ð-In B-ip-]{Xn A-[n-Ir-Xcpw tIm-tf-Pv am-t\-Pv-saâpw sN-¿p-ó tPm-en-¡v Iq-en \ðIp-I F-ó D-¯-c-hm-Zn-Xz-§-fnð \n-óv H-gn-ªv am-dpw. C-¯-c-¯nð ]T-\-t¯m-sSm-¸w tPm-en F-ó `m-cw sIm-ïp \-S-¡p-ó 47 i-X-am-\w hn-ZymÀ-°n-Ifpw ]T-\w D-t]-£n-¡m³ a\-Êv Im-Wn-¡p-ó-h-cm-Wv.

t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-IÄ B-ip-]-{Xn-I-fnð sN-¿pó tPm-en {]-Im-cw {]-Xn-hÀ-jw 4395 ]u-ïv ssÌ-^âm-bn-«v e-`n-t¡-ï-XmWv. F-ómð C-Xv C-hÀ-¡v e-`n-¡m-dn-sñ-óv am-{Xañ, `-£-W-¯n-\m-bn a-äv tPm-en-IÄ C-hÀ-¡v sN-t¿-ïnbpw h-cpóp. a-Iv-sUm-Wmð-Uv-kv, _m-dpIÄ, kq-¸À amÀ-¡-äpIÄ, I-t^IÄ, tImÄ skâ-dp-IÄ Xp-S§n-b Ø-e-§-fn-em-Wv t\-gv-knw-Kv hn-Zym-À-°n-IÄ [m-cm-f-am-bn tPm-en sN-bv-Xv h-cp-óXv. {]-Xn-hm-cw 16 a-Wn-¡qÀ h-sc-bm-Wv Nn-e t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-I-Ä ]-W k-¼m-Z-\-¯n-\m-bn tPm-en sN-¿p-óXv. C-Xv C-h-cp-sS ]T\-s¯ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-¡p-óp-ïv F-óv am-{Xañ, C-hÀ-¡v B-bm-k-hpw \ð-Ip-óp-ïv.

tSm-dn Aw-K-§Ä t\-XrXzw \ð-Ip-ó {_n-«o-jv kÀ-¡mÀ A-[n-Im-c-¯n-tedn-b ti-jw t\-gv-knw-Kv t]m-kv-äp-IÄ [m-cm-f-am-bn sh-«n-¡p-dn-¨n-«pïv. \n-e-hn-ð F³-F-¨vF-kv t\-gv-km-bn tPm-en e-`n-¨mð {]-Xn-hÀ-jw e-`n-¡p-ó {]-Xn-^-ew 21,478 ]u-ïmWv. F-óm-ð t\-gv-knw-Kv t]m-kv-äp-IÄ sh-«p-¡p-d-¨n-cn-¡p-ó km-l-N-cy-¯nð tPm-en e-`n¡ptam Fó-Xv kw-i-b-I-c-am-Wv F-ó-Xm-Wv t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°nI-sf B-i-¦-bn-em-¡p-ó G-ähpw hen-b {]-iv\w.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.