1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 13, 2012

bpsIbnse {]ikvX hoUntbm{Km^dmb tXmakv Sn Bïqcnsâ ]nXmhv F Sn tXmakv (80) \ncymX\mbn. tIm«bw kw{Im´n ]d¼pg IpSpw-_mw-K-amWv v. Beokv tXmakmWv ]Xv\n. ihkwkv¡mcw sNmhmgvN D¨ Xncnªp tIm«bw kw{Im´n enänð ^vfhÀ ]Ånbnð

sdPntamÄ sk_mÌy³, tcjvan (lmÀtem, bpsI) IpªptamÄ hSt¡S¯v (Atacn¡), D®n tPmtam³ (HmIvkvt^mÀUv, bpsI) tXmakv Sn BïqÀ (Ih{ân, bpsI) FónhcmWv a¡Ä.acpa¡Ä sk_mkvdy³ If¸pc¡ð, sPbvk³ hSt¡S¯v, tPm¬ Nctað, tPmtam³ aebapïbv¡ð, Pnk InSmc¯nð

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.