1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 13, 2012

bp sI aebmfnIÄ¡nSbnse {]ikvX Ihnbpw Km\ cNbnXmhpamb tPmjn ]pen¡q«nensâ amXmhv- ]tcX\mb ]n sP tPmÀPnsâ `mcy tPmfn (dn«tbÀUv A²ym]nI ,hÅn¨nd ) \ncymXbmbn.sXmSp]pg N¡p¦ð IpSpw_mwKamWv.kwkv¡mcw sNmÆmgvN (16-/10/-2012) shfnb\mSv- skâv- anJmtbð ]Ån skant¯cnbnð

a¡Ä – tPmjn (bp sI ),PtymXn (Bkvt{Senb) .acpa¡Ä : ko\m tImbn¸pd¯v,amªqÀ (bp sI ),F_n ]Sh¯nð,tIm«bw (Bkvt{Senb)

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.