1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 30, 2012

hnbóbnepÅ A\nebpsS ]nXmhv DghqÀ B\menð sI.F. A{_mlw(^nen¸v -70 hbkv-) \ncymX\mbn. kwkv-¡mcw P\phcn 1 sNmÆmgvN D¨ Ignªv DghqÀ skâv Ìo^³kv s^mtdm\ ]Ånbnð. `mcy tacn tam\n¸Ån Iñpdpt¼ð IpSpw_mwKamWv. a¡Ä A\ne (hnbó) ,kp\nð,kp\ojv.acpa¡Ä: Ìo^³ ]p¯³]pc¡ð(hnbó) , k\p,_hn

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.