1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 29, 2013

tI-c-f ap-Jy-a{´n D-½³-Nm-ïn-s¡-Xn-sc \-S-ó A-{I-a-W-¯nð H-sF-kn-kn bp-sI se-bv-ÌÀ kn-än Iu¬-kn-ð {]-Xn-tj-[n¨p. kn-]n-Fw ]-e t]-cp-I-fnð \-S-¯n-h-cp-ó k-a-c {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v P-\-]n´p-W e-`n-bv-¡m-sX h-ó-t¸mÄ tIc-fw I-ï-Xnð-sh-¨v G-ähpw P-\-Io-b\m-b ap-Jy-a-{´n-sb A-]m-b-s¸-Sp-¯m-\p-Å {i-aw A-]-e-]-\o-b-am-sW-óv H-sF-kn-kn bp-sI se-bv-ÌÀ kn-än Iu¬-knð.

{]-knUâv tämtPm s]-«-bv-¡m-«v `m-c-hm-ln-Ifmb tPmk-^v C-½m-\p-thð, sP-bv-k¬ tXm-akv, A-\nð amÀ-t¡mkv, tPm-_n Ip-«-\mSv, {]-ho¬ tPm-k^v, kntPm tPm-k^v, sj-dn³ Ip-«-\mSv, sP-bn³ tPmk-^v F-ón-hÀ A-dn-bn-¨p.

H-cp P-\m-[n]-Xy cm-Py-¯v k-am-[m-\-]-cam-b {]-Xn-tj-[n-¡p-hm³ BÀ¡pw A-h-Im-i-apïv. F-ómð A-{I-cm-{ão-bw tI-c-f-¯n-\v A-]-am-\-I-c-am-sW-óv {]-knUâv Ip-«n-t¨À¯p. P-t\m-]-Im-c-{]-Zam-b Xo-cp-am-\-§Ä F-Sp-¡p-Ibpw A-Xv \-S-¸n-em-¡p-Ibpw sN-¿p-ó ap-Jy-a{´n D-½³ Nm-av-Sn-¡v Io-gnð se-bv-ÌÀ {]-hm-kn a-e-bm-fn k-aq-lw A-Sn-bpd-¨v \nð-¡p-saópw H-sF-kn-kn bp-sI se-bv-ÌÀ kn-än Iu¬-knð t\-Xm-¡Ä A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.