1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 29, 2013

PÀ-a-\n-bn-se sP-\ \-K-c-¯n-se ]-Sp-Iq-ä³ sI-«n-S-k-ap-¨-b-¯n-se F«mw \n-e-bnð H-cp hr-² aq-óp-am-k-t¯m-fw ]p-d-¯n-d-§m-sX I-gn-ªp-IqSn. sI-«n-S-¯n-se en-^v-äv X-I-cm-dn-em-b-Xn-\p-]pdta A-Xv ]-cn-l-cn-¡m³ Im-e-Xma-kw F-Sp-¯-Xpw G-Im-´-hm-k-¯n-\p ssZÀLyw hÀ-[n-¸n¨p. In-g-¡³ PÀ-a-\n-bn-se H-cp \-K-c-am-Wv sP-\. C-hn-sS-bp-Å H-cp Iq-ä³ `-h-\-k-ap-¨-b-¯n-se H-cp en-^v-äm-Wv X-I-cm-dn-em-bXv. \-hw-_À B-Zy-hm-c-¯n-em-Wp en-^v-äv X-I-cm-dn-em-b-Xv. F-en-th-ä-dn-sâ jm-^v-än-\v Xo-]n-Sn-¨-Xm-Wv {]-iv-\-Im-c-Ww.

87 Im-cnbm-b dq-¯v sIm-¨m³ A-Xn-\p-ti-jw X-sâ ap-dn-hn-«v ]p-d-¯n-d-§n-b-tX-bnñ. A-Xn-\p-ap-¼ph-sc hm-¡À D-]-tbm-Kn-¨v A-hÀ Fñm-bn-S¯pw Np-än-¡-d-§p-am-bn-cpóp. F-ómð en-^v-äv ]-Wn-ap-S-¡n-b-tXm-sS F-«p-\n-e-I-fn-te-¡pÅ tIm-Wn-¸-Sn-IÄ Io-gS¡n Xm-sg-sb¯p-I A-km-[y-ambn. H-cp ]-£n-¡q-«n-se-ó-t]m-se Xm³ A-I-s¸«p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv A-hÀ ]-d-bpóp. ]p-d-t¯-¡v t]m-Im-\p-Å Fñm A-h-k-c-§fpw A-Sª-Xv G-sd \n-cm-i-bm-Wv k-½m-\n-¨Xv.

en-^v-äv {]-hÀ-¯n-¨n-cp-ó Im-e-¯v Fñm-Zn-h-khpw A-hÀ ]p-d¯p-t]m-hp-am-bn-cpóp. tem-¡ð kq-¸À-amÀ-¡-änepw sl-bÀ-k-eq-Wn-ep-sañmw. kp-lr-¯p-¡-fpw _-Ôp-¡fpw A-h-iy-km-[-\-§Ä F-¯n-¨p-\ð-In-b-tXm-sS-bm-Wv A-hÀ-¡p Ip-d-¨v B-izm-k-am-b-Xv. G-Xm-bmepw hr-²-bp-sS Zp-cp-h-Ø \-K-c-¯n-se Nq-tSdn-b hmÀ-¯-bmbn. \-K-c-]n-Xm-hv Ah-sc Im-Wm-\m-bn sI-«n-S-k-ap-¨-b-¯n-se ap-dn-bn-se¯n. hmÀ-¯m-am-[y-a-§fpw C-t§m-s«m-gpIn. B-cm-Wv kw-`-h-¯n-se Ip-ä-¡m-sc-óm-Wv A-hÀ-¡v A-dn-tb-ïn-bn-cp-ó-Xv.

G-Xm-bmepw sI-«n-S-k-ap-¨-b-¯n-se ap-gp-h³ Xm-a-k-¡mÀ¡pw D-]-tbm-Kn-¡m³ I-gn-bpw-hn-[w H-ä en-^v-äv L-Sn-¸n-¡m-\p-Å Xo-{h-{i-a-¯n-em-Wn-t¸mÄ F³-Pn-\o-bÀ-amÀ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.