1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 19, 2014

CâÀ-s\-änð \nópw {]m-b-]qÀ-¯n-bm-Im-¯ Ip-«n-I-sf ssew-Kn-I-am-bn Nqj-Ww sN-¿p-ó-Xn-sâ Nn-{X-§fpw Zr-iy-§-fpw \o-¡w sN-¿p-ó-Xn-\p-Å \-S-]-Sn-IÄ Im-cy-£-a-a-sñ-óv B-t£]w. Hm¬-sse-³ cw-Kw Iq-Sp-Xð kp-c-£n-X-am-¡-W-sa-óv Fw-]n-amÀ B-h-iy-s¸«p. Hm¬-sse-³ kp-c-£ i-àn-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn«pw Ip-«n-I-fp-sSbpw aäpw ssewKn-I Np-h-bp-Å Nn-{X-§fpw Zr-iy-§fpw \o-¡w sN-¿m-³ sF-U-»ypF-^v ]pXn-b Po-h-\-¡m-sc \n-b-an¨p. C-Xn-te-¡m-bn H-cp an-ey¬ ]u-ïm-Wv sFU-»ypF-^v am-än sh-¨n-cn-¡p-óXv. Kq-KnÄ DÄ-s¸-sS-bp-Å `o-a³ I-¼-\n-IÄ Aw-K-am-bp-Å kw-L-S-\-bm-Wv CâÀ-s\-äv hm-¨v ^u-tï-j³ F-ó sF-U-»yp-F-^v.

t]m¬ hoUn-tbm-I-fp-am-bpw Nn-{X-§-fp-am-bpw _-Ô-s¸-«v \n-ch-[n a-c-W-§Ä dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-« km-l-N-cy¯n-e m-Wv I-gn-ª hÀ-jw D-ïm-bn-cp-ó-Xn-t\-¡mÄ Cc-«n Po-h-\-¡m-sc dn-{Iq-«v sN-¿m³ sF-U-»ypF-^v Xo-cp-am-\n-¨Xv. Ip-«n-IÄ A-Uð-Sv I-ïâv-kp-Å hoUn-tbm-Ifpw aäpw B-Ivk-kv sN-¿pó-Xv X-S-b-W-sa-óv {_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n tU-hn-Uv Im-a-dqWpw B-h-iy-s¸-«n-«p-ïv.

Ip-«n-IÄ-¡v t\-sc-bp-Å Hm¬-sse³ A-Xn-{I-a-§Ä ]-cm-Xn-s¸-Sm³ sF-U-»yp-F-^n-sâ t\-Xr-Xz-¯nð tlm«v-sse³ {]-hÀ-¯n-¡p-óp-ïv. F-ómð C-t¸mÄ ]p-Xp-Xm-bn dn-{Iq-«v sN-bv-Xn-cn-¡p-ó Po-h-\-¡mcpw ]-g-b Po-h-\-¡mcpw Iq-sS tNÀ-ómepw sN-bv-Xv XoÀ-¡m³ ]-äm¯-{X Zr-iy-§fpw Nn-{X-§fpw Hm-¸¬ Câ-À-s\-änð D-sï-óm-Wv k-ó-²-kw-L-S-\-I-fp-sSbpw aäpw hm-Zw.

A-tX-ka-bw s^-bv-kv-_p-¡v Szn-äÀ t]m-fpÅ tkm-jyð aoUn-b sh_v-ssk-äp-IÄ F-bv-Pv th-cn-^n-t¡-j³ sh-¨n-«p-sï-¦nepw C-h Im-cy£-aw A-sñ-ó hm-Zw D-bÀ-ón-«pïv. sIm-¨p Ip-«n-IÄ-¡v t]mepw C-t¸m-Ä s^-bv-kv-_p-¡v A-¡u-ïpïv. C-Xn-s\ \n-b-{´n-¡m³ kÀ-¡mÀ C-S-s]-S-W-saópw k-ó-²-kw-L-S-\-IÄ B-h-iy-s¸-Sp-ópïv. s^-bv-kv-_p-¡p-am-bn _-Ô-s¸-«p-ïm-Ip-ó Ip-ä-Ir-Xy-§-fp-sSbpw A-]-I-S-§-fp-sSbpw hmÀ-¯-I-Ä Zn-\w-{]-Xn ]pd-¯v h-cp-ópïv. ]-Iz-X-bnñm-¯ Ip-«n-IÄ C-Xv ssI-Imcyw sN-¿p-ó-Xm-Wv C-¯-c-¯nð A-]-I-S-§-fnð sN-óv Nm-Sm³ Im-c-W-saópw k-ó-²-kw-L-S-\-IÄ ]-d-bp-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.