1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 16, 2013

Im-ap-In-sb sh-Sn-sh-¨v sIm-e-s¸-Sp¯n-b Ip-ä-¯n-\v A-d-Ìnem-b t»-Uv d-®À H-kv-ImÀ {]n-tÌm-dn-b-kn-s\ Có-se tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm¡n. tIm-S-Xn-bnð Ip-ä-]{Xw hm-bn¡-sh {]n-tÌm-dnb-kv s]m-«n-¡-cªp. Im-ap-In-sb {]n-tÌm-dnb-kv A-dnªp-sIm-ïv sh-Sn-sh-¨p sImñp-I-bm-bn-cp-óp F-óm-Wv t]m-eo-kv tIm-S-Xn-bnð Ip-ä-]{Xw k-aÀ-¸n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

tIm-S-Xn-bn-se¯n-b {]n-k-täm-dnb-kv X-sâ ap-Jw a-d-¨p-]n-Sn-¡m³ {i-an-¡pó-Xv Im-Wm-am-bn-cpóp. {]n-tÌm-dn-b-kn-s\ tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm-¡p-sa-óv A-dn-ªv \n-ch-[n am-[y-a-{]-hÀ-¯-Icpw P-\-§fpw tImS-Xn h-f-¸nð X-Sn-¨p-Iq-Sn-bn-cpóp. am-[y-a-{]-hÀ-¯I-sc tIm-S-Xn ap-dn-bnð \n-óv ]p-d-¯m-¡-W-sa-óv {]n-tÌm-dn-b-kn-sâ A-`n-`m-j-IÀ B-h-iy-s¸-«-Xn-s\ Xp-SÀ-óv tImS-Xn \-S-]-Sn-IÄ Xp-S-§m³ c-ïv a-Wn¡q-tdm-fw sshIn. {]n-tÌm-dn-b-kn-sâ ]n-Xmhm-b sl³sI, k-tlm-Z-c-³ ImÄ, k-tlmZ-cn F-bv-an F-ón-hÀ tIm-S-Xn-bn-se-¯n-bn-cpóp.

{tK kyq«pw \oe ssSbpw [-cn-s¨¯n-b H-kv-ImÀ {]n-kv-täm-dnb-kv G-sd A-kz-Ø-\m-bn-«m-Wv Im-W-s¸-«Xv. {]n-tÌm-dn-b-kn-sâ Pm-aym-t]-£-bn-tò-ep-Å hm-Zw sNm-Æm-gv-Nbpw _p-[-\m-gv-N-bp-am-bn \-S-¡pw. t]m-eo-kv Pm-aym-t]£-sb F-XnÀ-¡p-sa-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv. sNm-Æmgv-N h-sc {]n-tÌm-dn-b-kn-s\ t]m-eo-kv I-Ì-Un-bnð hn-Sm³ tImS-Xn D-¯-c-hn-«p.

Im-ap-Inbpw tam-U-epam-b do-h kv-äo³-Im-¼n-s\ {]n-tÌm-dnb-kv ap³ \n-Ý-bn-¨ ]²-Xn {]-Im-cw sIm-e-s¸-Sp-¯p-I-bm-bn-cp-óp F-óm-Wv t]m-eo-kv tIm-S-Xn-bnð k-aÀ-¸n-¨n-cn-¡p-ó Ip-ä-]-{X-¯nð ]-d-bp-ó-Xv. Z-£n-Wm-{^n-¡-bn-se {]n-t«m-dn-b-bn-se {_q-¡v-en³ t]m-eo-kv kv-tä-j-\n-em-Wv \n-e-hnð C-t±l-s¯ I-kv-ä-Un-bnð kq-£n-¨n-cn-¡p-óXv. C-Xn-\n-sS {]n-tÌm-dnb-kv B-ßl-Xy sN-¿m³ km-[y-X-bp-Å-Xn-\mð t]m-eo-kn-sâ IÀ-i-\ \n-co-£-W-¯n-em-Wv C-bm-sf skñnð ]mÀ-¸n-¨n-cn-¡p-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.