1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 30, 2013

hmbn]qcv: hnbóbnð Xmakn¡pó Genbma am¯pIp«n CS¯n\mI¯nsâ ]nXmhv Hutk¸v a¯mbn (102) \ncymX\mbn.

kwkvImcw s^{_phcn 2 \v (i\nbmgvN) ]¯p aWn¡v hmbn]qcv aÀ¯ adnbw ]gb]Ånbnð \S¡pw.

a¡Ä
tPmÀPvIp«n (aI³, Imª§mSv )
tdmk½ hÀKokv- aXp]pdw (aIÄ, Xrs¡mSn¯m\w)
Genbma am¯pIp«n CS¯n\mIw (aIÄ, hnbó)
am¯pIp«n (aI³, Xmg¯phSIc )

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.