1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 18, 2013

hÀ-Ko-kv ]-ªn-¡m-c³

]-¯p-hÀ-j-am-bn ]mÀ-¡n³-k¬ tcm-K-hp-am-bn I-gn-bp-ó Iv-fm-kv Zv hv-do-kv F-ó 58 Imc-sâ Po-hn-X-¯nð H-c-Ûp-Xw ZÀ-in-¡p-hm-\m-bn Bcpw {]mÀ°-\tbm t\m-bt¼m Hópw X-tó \-S-¯n-bn-cp-ónñ. tUm-ÎÀ-amÀ t]mepw ssI-sbm-gn-ªn-cp-ó A-t±-l-¯nsâ Po-hn-Xw {]-Ir-Xn-bp-sS H-cp {]-Xn-`m-k-am-bn Ip-Spw-_mw-K-§-fpw {]-tXy-In-¨v A-t±-l-¯n-sâ `m-cybpw kzo-I-cn-¨p-I-gn-ªn-cn-¡póp. F-ón-cp-ómepw \nw-thK³ (tlm-fïv) sa-Un-¡ð ¢n-\n-¡n-se tUm._m-kv-än-b³ _v-fpw-s\¸-än tcm-Kn-sb A-t§m-«v sImïp-t]m-Im³ Ip-Spw-_mw-K-§Ä Xo-cp-am-\n¨p. kp-{]-kn-² \yq-tdm-f-Pn-kv-äv BWv Cu tUm-ÎÀ.

A-t±-lw X-sâ ]cn-tim-[-\ D-S-t\-Xp-S§n. H-cp-Nph-Sp ap-tóm-«p-h-bv-¡p-I, H-cp XS-Êw amdn-t]mhp-I F-óo B-im-k-\-IÄ {]m-hÀ-¯n-I-am-¡p-ó-Xnð tcm-Kn ]-cm-P-b-s¸-«p. X-e-t¨m-dn-se N-e-\-{]-{Io-b-bp-sS X-e-Øm-\-¯n-\v “Np-h-Sp-IÄ {i-²n-¨p ap-tóm-«p-sh-¡p-I” F-ó Ið-]\ sIm-Sp-¡m³ Xo-sc ]-äp-ónñ F-óp tUm-Î-dn-\p Xn-«-ambn. ]-s£ H-cp ssk-¡n-fnð I-b-än-bn-cp-¯n-b-t¸mÄ Cu ]mÀ-¡n³-k¬ tcm-Kn A-\m-bm-kw N-hn-«n-t¸mbn. h-fhpw Xn-cnhpw Fñmw \n-jv-{]-bm-kw ]n-ón-«v Xn-cn-sb F¯n-b A-Ûp-X-¯n-sâ km-£n-bm-bn am-dn tUm._v-fpw. Cu kw`-hw hoUn-tbm-bnð ]-IÀ-¯n H-cp hn-Z-Kv-[-dn-t¸mÀ-t«m-Sp-Iq-Sn H-cp {]-ikv-X A-ta-cn-¡³ kv-s]-jy-en-Ìv am-kn-I-bnð A-t±-lw {]-kn-²o-I-cn¨p.

A³-]-tXm-fw a-äp ]mÀ-¡n³-k¬ tcm-KnI-sf ]cn-tim-[n-¨-t¸mÄ _v-fp-an-\v a-\-kn-em-bn Fñm-hÀ¡pw ssk-¡nÄ N-hn-«m³ A-dn-bm-sa-óv. A-Ûp-X-sa-óv {]-IoÀ-¯n-¡-s¸-Sp-ó ]-e kw-`-h-§fpw t]m-se CXpw im-kv-{Xo-b-am-bn hn-i-Ie-\w sN-¿m³ tUm._v-fp-an-\p km-[n-¡p-I-bp-ïm-bn. Có-s¯ a-\p-jy³ \-S-¡m³ ]Tn-¨n-«v 30 tIm-Sn hÀ-j-¯nð Iq-Sp-X-embn. \-S-¡m-\p-Å I-gn-hv kv-tämÀ sN-bv-Xn-cn-¡p-ó R-c-¼p-h-e-b-§Ä sh-dpw 300 hÀ-jw-ap-¼v ]Tn¨ ssk-¡nÄ N-hn-«m-\p-Å I-gn-hv tÌmÀ sN-bv-Xn-cn-¡p-ó Rc-¼v h-e-b-§-fnð \n-óv hy-Xy-Ø-am-Wv F-ó-Xm-Wv ]mÀ-¡n³-k¬ tcm-Kw-aq-ew \-S-¡m³ _p-²n-ap-«p-Å-hÀ A-\m-bm-kw ssk-¡nÄ N-hn-Sp-ó-Xn-sâ Im-cWw.

am-{X-añ ssk-¡n-fn-sâ s]-U-ep-I-fp-sS Id-¡w X-e-t¨m-dn-se N-e-\-tI-{µ-¯n-\v Xp-SÀ-¨-bm-bn D-t¯P-\w \ð-Ip-óp Fó-Xv A-hn-sS kw-`-hn-¨n-cn-¡m-hpó tIm-«-§-fp-sS t`-Z-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-¿p-óp. kz-´w A-½ FwFkv tcm-Kw-_m-[n-¨v a-cn-¡pó-Xv aq-ómw-h-b-knð Iï tUm.»pw A-ópX-só B-{K-ln-¨n-cp-óp H-cp \yq-tdm-f-Pn-kv-äv B-I-Ww Fóv. C-t¸mÄ Xm³ km£yw h-ln-¨ A-Ûp-Xw A-t±-l-¯n-\v G-sd i-àn-]-IÀóp. tUm._vfpw H-cp ]pXn-b K-th-j-Wim-J X-tó Xp-S-§n-¡-gnªp. ssk-¡nÄ N-hn«p-I F-ó sX-dm-¸nh-gn ]mÀ-¡n³-k¬ tcm-KnI-sf F-{X-am{Xw c-£-s]-Sp-¯m³ km-[n¡pw F-óv I-ïp-]n-Sn-¡p-I-bm-Wv e-£yw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.