1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 15, 2014

]-dóp-sIm-ïn-cn-¡p-ó hn-am-\-¯n-sâ hm-Xnð Xp-d-¡m³ bm-{X-¡m-c³ {i-an¨-Xv ]-cn-{`m-´n-bv-¡v C-S-bm¡n. Nn¡m-tKm-bnð \n-óv km-{Im-sa-tâm-bn-te-¡v t]m-hp-I-bm-bn-cp-ó ^v-ssf-än-sâ hm-Xn-em-Wv bm-{X-¡m-c³ Xp-d-¡m³ {i-an-¨Xv. C-tX Xp-SÀ-óv hn-am-\-w s\-{_m-kv-Ibn-te-¡v Xn-cn-¨p-hn-«p.

ssZ-h-s¯ Im-Wm³ t]m-Ip-óp F-óv ]-d-ªm-Wv bm-{X-¡m-c³ hn-am-\-¯n-sâ hm-Xnð Xp-d-¡m³ {i-an-¨Xv. `-b-N-In-Xcm-b a-äv bm-{X-¡mÀ tNÀ-óv C-bm-sf ]n-Sn-¨p-\n-À-¯p-I-bm-bn-cpóp. bm-{X-¡m-c³ hm-Xnð Xp-d-¡m³ {i-an-¡pó-Xv I-ï ^v-ssf-äv A-ä³Uâv \n-e-hn-fn¨p. Xp-SÀ-óv hn-am-\-¯n-sâ Iym-]vä³ Hm-am-l-bn-se F¸-tñ F-bÀ-^oð-Unð hn-am-\w C-d-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

hn-am-\-¯nð A-¨-S-¡-anñm-sX s]-cp-am-dn-b-Xn-\v C-bm-sf F-bÀ-amÀ-jð F-¯n A-d-Ìv sN-bv-Xp. 134 bm-{X-¡m-cp-am-bn ]n-óo-Sv hn-am-\w km-{Im-sa-tâm-bnð F-¯n-t¨Àóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.