1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 11, 2013

t]-gv-k-Wð I-¼yq-«-dp-I-fp-sS hnð-¸-\ 2013 B-Zy aq-óv am-k-¯n-\p-Ånð 14 i-X-am-\-am-bn C-Sn-ª-Xm-bn I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡póp. sF-Un-kn \-S¯n-b I-W-s¡-Sp-¸n-em-Wv hnð-¸-\-bn-se h³ C-Sn-hv hy-à-am-b-Xv. sF-Un-kn I-W-s¡-Sp-¸v B-cw-`n-¨ 1194 \v ti-jw C-Xm-Zy-am-bm-Wv t]-gv-k-Wð I-¼yq-«-dp-I-fp-sS hnð-¸-\-bnð C-{X-b-[n-Iw C-Sn-hp-ïm-bn-cn-¡p-óXv. Sm-_ve-äp-Ifpw kv-amÀ«v-t^m-Wp-Ifpw ]-I-c-¡m-cm-bn F-¯n-b-Xm-Wv t]-gv-k-Wð I-¼yq-«-dp-I-fp-sS hn]-Wn C-Sn-bm³ Im-c-Ww.

I-gn-ª aq-óv am-k-¯n-\p-Ånð 76.3 an-ey¬ bq-Wn-äp-I-fm-Wv hn-hn-[-cm-Py-§-fn-te-¡v Ib-än A-b-¨n-cn-¡p-ó-sXóv sF-Un-kn-bp-sS I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡póp. ssa-t{Im-tkm-^v-änsâ Hm-¸-td-änw-Kv tkm-^v-äv sh-bdm-b hn³-tUm-kn-sâ G-ähpw ]pXn-b shÀ-j³ ]-cm-P-b-s¸-«Xpw ]n-kn-bp-sS hnð-¸-\ C-Sn-bm³ Im-c-W-am-bn.

km-¼¯n-I amµyw ]-e I-¼-\n-I-tfbpw A-h-cp-sS ]n-kn-IÄ am-än ]p-Xnb-Xv hm-§p-ó-Xnð \n-óv ]n-´n-cn-¸n-¡p-I-bm-Wv. hn³-tUm-kn-sâ G-ähpw ]pXn-b thÀ-j-\m-b hn³-tUm-kv 8 S-¨v kv-{Io-\p-I-fnð an-I-¨ {]-IS-\w Im-gv-N-sh-bv-¡-¯-¡ X-c-¯nð cq-]-I-ev-]-\ sN-bv-X-XmWv. F-ómð C-Xn-\v tbm-Pn-¡-¯-¡ co-Xn-bnð ]n-kn-bp-sS Un-kv-t¹ am-än-sh-bv-¡p-ó-Xn-\v ]pXn-b H-cp ]n-kn hm-§p-ó-Xn-sâ X-só sN-e-hm-Ip-saóv sF-Un-kn-bp-sS ssh-kv {]-knUâv t_m-_v H tUm-sWð ]-d-bp-óp.

C¯-cw ]pXn-b am-ä-§fpw D-bÀ-ó hn-e-bp-am-Wv B-fpI-sf ]n-kn-bnð \n-óv A-I-äp-óXv. C-Xn-\v ]-I-c-am-bn Xm-c-X-tay-\ hn-e Ip-d-ª Sm-_v e-äp-Ifpw kv-amÀ«v-t^m-Wp-Ifpw hn-]-Wn-bnð e-`y-am-Wv F-óXpw ]n-kn-bp-sS hnð-¸-\sb tam-i-am-bn _m-[n¨p. F-ómð hn³-tUm-kv F-«n-sâ ]-cmP-bw kw-_-Ôn-¨v ssa-t{Im-tkm-^v-äv {]-Xn-I-cn-¡m³ hn-k-½-Xn-¨p.

]-c-¼-cm-K-X-am-bn ]-e I-¼-\n-Ifpw aq-óv hÀ-jw Iq-Sp-t¼mÄ A-h-cp-sS ]n-kn-IÄ am-än hm-§m-dpïv. F-ómð km-¼¯n-I amµyw I-Sp-¯-tXm-sS C-Xv Aôvv hÀ-j¯n-sem-cn-¡ð F-ó co-Xn-bn-te-¡v am-dn-bn-«pïv. temI-s¯ G-ähpw hen-b I-¼yq-«À \nÀ-½m-Xm-¡fm-b lyq-se-äv ]m-¡mÀ-Unsâ Cu hÀj-s¯ B-Zy ]m-Z-¯n-se hnð-¸-\-bnð am-{Xw 24 i-X-am-\-¯n-sâ Ipd-hv D-ïm-bn-«pïv. F-ómð I-¼yq-«À hn-]-Wn-bn-se c-ïm-a\m-b se-t\mthm {Kq-¸n-sâ hnð-¸-\-bnð am-ä-samópw D-ïm-bn-«nñ. ssN-\-¡mcpw hn-Ikz-c cm-Py-§-fpw se-t\mthm Xn-c-sª-Sp-¯-Xm-Wv C-h-cp-sS hnð-¸-\-bnð C-Sn-hv D-ïm-Im-Xn-cn-¡m³ Im-cWw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.