1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 11, 2014

Im-ap-In do-h kv-äo³-Imw-]n-sâ sIm-e-]m-X-I-hp-am-bn _-Ô-s¸-« hn-Nm-c-W-bv-¡v C-S-bnð t]m-kv-ä-amÀ-«-¯n-sâ {Km-^n-Iv-kv I-ï H-kv-ImÀ {]n-tÌm-dnb-kv tImS-Xn ap-dn-bnð NÀ-±n-¨p. {Km-^n-Iv-kv sX-fn-hp-IÄ kw-t{]j-Ww sN-¿m³ km-[n-¡m-¯ hn-[w `o-I-c-am-b-Xn-\mð hn-Nm-c-W-bp-sS XÕ-a-b kw-t{]j-Ww \nÀ-¯n-sh-bv-t¡-ï-Xmbpw h-óp. t]m-kv-äv-amÀ-«w \-S¯n-b ]-tXm-f-Pn-kv-äv tIm-S-Xn-ap-dn-bnð sX-fn-hv \ð-Ip-ó-Xn-\n-S-bn-em-Wv {Km-^n-Iv-kv {]-ZÀ-in-¸n-¨-Xv.

tImS-Xn ap-dn-bnð sX-fn-hp-IÄ \ð-Ipó-Xv ]p-tcm-K-an-¡p-ó-Xn-\n-S-bn-em-Wv {]n-tÌm-dnb-kv tIm-S-Xn-ap-dn-bnð NÀ-±n-¨Xv. ]-e X-h-W hen-b i-Ð-t¯msS Hm-¡m-\n-¨ {]n-tÌm-dn-b-kn-sâ ap-ónð \n-óv tImS-Xn Po-h-\-¡m-cn ssa-t{Im-t^m¬ F-Sp-¯v amän. hn-Nm-c-W Xp-S-cm³ X-¡h-®w {]n-tÌm-dnb-kv B-tcm-Ky-hm\mtWm F-ó P-Uv-Pn-bp-sS A-t\z-j-W-¯n-\v A-t±-l-¯n-sâ A-`n-`m-j-I³ _m-cn du-Iv-kv A-tX F-óv a-dp]-Sn \ð-In.

t]m-kv-ä-amÀ-«-¯n-\v t\-XrXzw \ðIn-b ]-tXm-f-Pn-kv-äv s{]m-^-kÀ sKÀ-«v tk-am-sâ A-`yÀ-°\-sb Xp-SÀ-óm-Wv Iym-a-d-IÄ XÕ-a-b kw-t{]j-Ww \nÀ-¯n-h-¨Xv. a-c-W-s¸-« Ìo³-Imw-]n-sâbpw Ip-Spw-_-¯n-sâ-bpw kz-Imcy-X kw-c-£n-t¡-ï Hu-Nn-Xyw D-Å-Xn-\m-em-Wv kw-t{]j-Ww \nÀ-¯n-h-¨Xv. F-ómð t{]-£-I-À-¡m-Wv kw-t{]-j-Ww sN-¿p-ó hmÀ-¯-IÄ Im-WtWm th-ïtbm F-óv Xo-cp-am-\n-¡m-\p-Å kzm-X-{´y-saópw A-Xn-\mð tIm-S-Xn-bp-sS dq-fnw-Kv ]p-\-]-cn-ti-[n-¡-W-sa-ópw eo-Kð A-\-en-kväm-b eyq-en³ tImÄ-eq-hn-kv ]-dªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.