1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 27, 2013

PÀ-a-\n-bn-se {]ap-J _n-kvI-äv \nÀ-am-Xm-¡fm-b _mÄ-k¬ I-¼-\n-bp-sS tI-{µ-Hm-^o-kn-\p-ap-ónð {]-ZÀ-in-¸n-¨n-cp-ó kzÀ-Ww-]qinb _n-kvI-äv tam-jWw-t]m-bn. 100 hÀ-jw ]-g-¡-ap-Å kzÀ-Ww-]qinb -_n-kvI-äv sh-t̬ \-K-cam-b lm-t\m-h-dnse Hm-^o-kn-\p-ap-ón-em-Wv Øm-]n-¨n-cp-óXv. I-¼-\n-bp-sS tem-tKm-bp-sS cq-]-¯n-ep-Å _n-kv-I-äv 1913 \p-ap-¼m-Wv sI-«n-S-¯n-\p ap-ónð Øm-]n-¨Xv. G-Xm-bm-epw t]m-eokpw I¼-\n am-t\-Pv-saâpw hym-]-Iam-b A-t\z-j-W-¯n-\p Xp-S-¡w-Ip-dn-¨p-I-gnªp. kzÀ-W-_n-kvI-äv I-sï-¯m³ k-lm-bn-¡p-ó-hÀ-¡v 1000 bq-tdm ]mcn-tXm-jn-Iw {]-Jym-]n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv I¼-\n sN-b-À-am³ shÀ-s\À Fw._mÄ-k¬.

kzÀ-W-_n-kvI-äv F-t¸m-gm-Wv tamj-Ww t]m-b-sX-óp BÀ¡pw A-dn-bnñ F-ó-Xm-Wv A-t\z-jW-s¯ k-¦oÀ-W-am-¡p-óXv. ]p-Xp-hÀ-j-¯n-sâ B-Zy-s¯ aq-óp-Zn-h-k-§-fnð _n-kvI-äv A-hn-sS-bp-ïm-bn-cp-óp-sh-óv H-cp Po-h-\-¡m-c³ km-£y-s¸-Sp-¯póp. F-¦nepw I-gn-ª Xn-¦-fmgv-N am-{X-am-Wv tam-j-W-hnh-cw ]pdw-tem-Iw A-dn-bp-óXv. A-{X s]-s«-óv kzÀ-W-_n-kvI-äv ssI-¡-em-¡m\pw I-gn-bnñ. 20 In-tem-`m-c-ap-Å _n-kv-I-än-\v 50 skâo-ao-äÀ s]m-¡-ap-ïv. sN¼p-sIm-ïv \nÀ-an-¨ c-ïv a-\p-jy-cq-]-¯n-\p \-Sp-hnð A-ôv ao-ä-tdm-fw hym-k-ap-Å H-cp C-cp-¼p-h-Sn-bn-em-Wv _n-kvI-äv L-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. hen-b H-cp G-Wn D-]-tbm-Kn-¨p-am-{X-ta tamãm-¡Ä-¡v _n-kvI-äv Øm-]n-¨n-cn-¡p-ó Øe-¯v F-¯m³ I-gn-bq.

ssI-bpw-ho-inh-óv A-Xv ssI-¡-em¡p-I _p-²n-ap-«m-sW-óv G-hcpw ]-d-bp-óp. 24 a-Wn-¡qdpw hm-l-\-§Ä No-dn-¸m-bp-ó H-cp tdm-Un-\p-ap-ón-em-Wv I-¼n-\n-bp-sS sl-Uv-IzmÀ-t«-gv-kv Øn-Xn-sN-¿p-óXv. {]-Xn-Zn-\w 250 Hm-fw Po-h-\-¡mÀ C-Xn-\p sXm-«p-ap-ón-ep-Å I-hm-S-¯n-eq-sS bm-{X-sN-¿p-óp-apïv. C-tXm-sSm-¸w tam-ãm-¡-fp-sS tN-tXm-hn-lm-chpw A-Úm-Xw. kzÀ-Ww-]qin-b C-Xv hn-ämð sh-dpw 100 bq-tdm-bnð A-[n-Iw e-`n-¡nñ. C-Xn-\v D-]-tbm-Kn-¨n-cn-¡p-ó tem-l-¯n-sâ hn-e Ir-Xy-am-bn A-dn-bn-sñ-óv I¼-\n ]-d-bpóp. ]-s£ ]-Xn-\m-bn-cw bqtdm \-ã-]-cn-lm-cw {]-Jym-]n-¨-Xn-\v I-¼-\n-¡v \ym-bo-I-c-W-apïv. A-Xv X§-sf kw-_-Ôn-¨v G-sd ssh-Im-cn-I-_-Ô-ap-Å H-cp km-[-\-am-WvþA-hÀ hn-i-Zo-I-cn-¡p-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.