1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 25, 2013

a-äv hn-Ikn-X cm-Py-§-fn-se Ip-«n-I-fp-tSXp-t]m-se kzn-äv-kÀ-eân-se Ip-«n-I-fnð `q-cn-`m-Khpw CâÀs\-änð Xn-c-bpó-Xv t{]m¬-ssk-äp-IÄ. 14 h-b-kp-Å Ip-«nI-sf F-Sp-¯m³ G-gnð H-cmÄ F-ó I-W-¡nð A-Ço-e-ssk-äpI-sf k-µÀ-in-¡m-dp-sï-ó hn-h-c-w A-Sp-¯n-sS \-S¯n-b H-cp kÀ-th-bm-Wv hy-à-am-¡n-bn-cn-¡p-óXv. hm-Zv Imâ-Wn-emWv kÀ-th \-S-¯n-b-Xv. 35 kv-Iq-fp-I-fnð \n-óm-bn B¬-Ip-«n-Ifpw s]¬-Ip-«n-Ifpw DÄ-s¸-sS 30,77 t]-cm-Wv kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯-Xv. bq-Wn-th-gv-kn-än C³-Ìn-äyq-«v t^mÀ tkm-jyð Bâv {]n-hâo-hv sa-Un-kn³ (sF-bp-Fw-F-kv-]n)bpw tem-k-ó kÀ-h-I-em-im-ebpw kw-bp-à-am-bm-Wv I-W-s¡-Sp-¸n-\v C-d-§n-¯n-cn-¨Xv.

G-gnð H-cmÄ F-ó I-W-¡n-em-Wv C-hÀ A-Ço-e-ssk-äp-I-fn-te-¡v tem-Kv C³ sN-¿p-óXv. Nn-eÀ Nn-e-t¸mÄ, a-äp-Nn-eÀ an-¡-t¸mgpw F-ón-§-s\ D¯-cw \ð-Ip-Ibpw sN-bv-Xp. am-Xm-]n-Xm-¡Ä Iw-]yq-«À Im-Wp-ó-Xnð \n-b-{´-W-samópw GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«n-sñ-óm-bn-cpóp `q-cn-`m-K-¯n-sâbpw a-dp-]Sn. G-Xm-bmepw {]-iv-\w kzn-ä-kÀ-eânepw hym-]-I-am-b km-aq-ly-{]-iv-\-§Ä kr-ãn-¡p-sa-óm-Wv \n-K-a\w.

kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ 99 i-X-am-\w Ip-«n-I-fp-sS h-k-Xn-bnepw H-cp Iw-]yq-«À ho-X-sa-¦nepw Dïv. Fñm-Zn-h-khpw s\-änð F-¯p-ó-h-cm-Wv 74 i-X-am-\w-t]-cpw. aq-ónð c-ïp-`m-K-hpw B-gv-N-bnð c-ïp-a-Wn-¡q-sd-¦nepw Iw-]yq-«-dn-\p ap-ónð sN-e-h-gn-¡p-ó-h-cmWv. kn-\n-a, ]m-«pIÄ, tkm-jyð aoUnb ssk-äpIÄ, sK-bnwKv, Im-bn-I-hmÀ-¯-IÄ F-ón-h-bm-Wv Ip-«n-IÄ Iq-Sp-X-em-bn {i-²n-¡p-ó-Xv. B-gv-N-b-h-km-\-§-fnepw H-gn-hp-k-a-b-¯p-am-Wv C-h-À Iw-]yq-«-dn-\p ap-ónð Iq-Sp-Xð ka-bw sN-e-h-gn-¡p-ó-sXópw kÀ-th hy-à-am-¡póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.