1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 28, 2014

c-ïv hÀ-j-am-bn D-S-a-bp-sS ho-Sn-\p-Å-nð Po-hn-¨ Ip-Xnc-sb Iu¬-knð A-[n-Ir-XÀ ]p-d-¯m¡n. sF-knð Hm-^v eq-bn-kn-se sÌ-^m-\o t\m-_n-fn-sâ Ip-Xnc-sb B-Wv Iu¬-knð A-[n-Ir-XÀ ]p-d-¯m-¡n-bXv. Ip-Xn-c-bv-¡v kp-c-£n-Xam-b a-säm-cp Ø-ew X-sâ ho-«nð Cñm-¯-Xn-\m-em-Wv Ip-Xnc-sb ho-«n-\p-Ånð Xm-a-kn-¸n-¨-sX-óv sÌ-^m-\n ]-d-bp-óp. F-ómð Ip-Xnc-sb ho-Sn-sâ ap-ón-se ap-dn-bnð Xm-a-kn-¸n-¡pó-Xv D-Nn-X-a-sñ-óv Im-«n Iu¬-knð A-[n-Ir-XÀ I-gn-ª hÀ-jw sÌ-^m-\n-¡v t\m-«o-kv \ð-In-bn-cp-óp.

ho-Sn-sâ ap-ón-se ap-dn-bnð \n-óv Ip-Xnc-sb ho-Sn-\v ]n-ón-te-¡v am-än sI-«-\m-Wv Iu¬-knð D-¯-c-hn-«Xv. F-ómð Ip-Xn-c-bp-sS kp-c£-sb I-cp-Xn-bm-Wv Xm³ A-Xn-s\ ho-Sn-\p-Ånð X-só h-fÀ-¯n-b-sX-óv t\m-_nÄ hn-i-Zo-I-cn¨p. B-Sn-t\bpw ]-ip-t¡-tfbpw h-fÀ-¯p-ó-hÀ A-h-cp-sS Øe-¯v Ip-Xn-cI-sf sI-«m³ A-\p-h-Zn-¡m-dnñ. am-{X-añ B-Sv h-fÀ-¯ð tI-{µ-§-fn-se ta-¨nð Ø-e-§Ä th-en-sI-«n Xn-cn-¨n-«p-ap-ïm-Inñ. Ip-Xnc-sb C¯-cw Ø-e-§-fn-te-¡v am-äpó-Xv X-\n-¡v hñm-¯ am-\-kn-I-k-½À-±-ap-ïm-¡p-ó-Xm-bn t\m-_nÄ ]-d-ªp.

F-ómð ho-Sn-\p-f-fnð Ip-Xnc-sb h-fÀ-¯pó-Xv aq-ew Ip-Xn-c-bv-¡v A-Xn-sâ kzm-`mhn-I B-hm-k hy-h-Ø \-ã-s¸-Sp-ó-Xmbpw C-Xv aq-ew A-Xn-\v Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-t¡-ïn h-cp-ó-Xmbpw ar-K kwc-£-W {]-hÀ-¯-IÀ Nq-ïn-¡m-«n. Ip-Xn-c-bp-sS kp-c£-sb I-cp-Xn-bm-Wv A-Xn-s\ ho-«nð \n-óv ]p-d-¯m-¡p-ó-sX-óv Iu¬-knð h-àmhpw A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.