1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 21, 2013

A^vKm\nØm\nð Xo{hhmZnIÄ ]qÀ®KÀ`nWnbmb A[ym]nIsb Xq¡ns¡móp. ChÀs¡m¸w s]meokv DtZymKØsbbpw Xq¡ns¡móp.

Cu kv{XoIÄ kÀ¡mÀ tPmenIfnð {]thin¨XmWv Xo{hhmZnIsf {]tIm]n¸n¨Xv. A^vKm\nð kÀ¡mÀ tPmen¡mcmb kv{XoIsf Xo{hhmZnIÄ B{Ian¡póXv \nXykw`hamWv.

Xo{hhmZnIÄ \S¯nb \c\mbm«nð \nch[n kv{XoIfmWv CXnt\mSIw sImñs¸«Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.