1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 27, 2014

X-S-hp-ImÀ-¡v bm-sXm-cp kp-c-£n-X-Xz-hp-an-sñ-ó F-¨-Fw {]n-k¬-kÀ-Æo-kn-sâ dn-t¸mÀ-«n-s\ Xp-SÀ-ó t\m-«nw-Kvlmw j-b-dn-se F-¨v-Fw-]n dm³-_n P-bn-enð H-cp kw-Lw X-S-hp-ImÀ I-em-]-¯n-\v {i-an¨-Xv B-i-¦-bp-WÀ¯n. F-ómð P-bnð A-[n-Ir-X-cp-tSbpw t]m-eo-kn-tâbpw k-a-tbm-Nn-Xam-b C-S-s]-Sð aq-ew A-[n-Iw \m-i-\-ã-§-fp-ïm-bn-sñ-óv P-bnð A-[n-Ir-XÀ {]-kv-Xm-h-\-bnð A-dn-bn¨p. i-\n-bmgv-N D-¨-bv-¡v 12.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. D-¨-`-£-W-¯n-\m-bn skñp-I-fnð \n-óv ]p-d-t¯-¡v h-ó A-dp-]-tXm-fw X-S-hp-ImÀ P-bn-en-se H-cp t»m-¡n-sâ \n-b-{´-Ww G-sä-Sp-¡m³ {i-an-¡p-I-bm-bn-cp-óp. t»m-¡n-\v X-S-hp-ImÀ Xo-h-bv-¡p-I-bpw sN-bvXp.

P-bn-ep-I-fnð kp-c-£m-]cn-tim-[-\ \-S-¯p-ó F-¨v-Fw C³-kv-]-Î-td-äv I-gn-ª 11 Zn-h-k-am-bn C-hn-sS \-S¯n-b ]cn-tim-[-bnð F-¨v-Fw-]n dm³-_n P-bnð kp-c-£n-X-a-sñópw C-hn-sS hf-sc h-en-b-tXm-Xnð A-{I-aw \-S-¡p-óp-sï-ópw P-bnð kÀ-Æo-kn-\v dn-t¸mÀ-«v \ð-In-bn-cpóp. P-bn-en-se kpc-£m kw-hn-[m-\-§Ä i-àn-s¸-Sp-¯-W-saópw dn-t¸mÀ-«nð \nÀ-t±-iw \ð-In-bn-cpóp. C-tX Xp-SÀ-óm-Wv X-S-hp-ImÀ I-em-]-¯n-\n-d-§n-b-Xv.

I-gn-ª hÀjw Cu P-bn-enð c-ïv X-S-hp-Im-À kz-bw ]oU-\w \S-¯n a-cn-¨-Xm-bn I-sï-¯n-bn-cp-óp. I-gn-ª amÀ-¨nepw k-am-\am-b co-Xn-bnð H-cp X-S-hp-Im-c³ Iq-Sn a-cn-¨-tXm-sS-bm-Wv F-¨v-Fw C³-kv-]-Î-td-äv C-hn-sS ]-cn-tim-[-bv-¡v F-¯n-bXv. P-bn-enð hr-¯n-lo-\-am-b km-l-N-cy-§-fm-sW-ópw ]-Ip-Xn-bn-e-[n-Iw X-S-hp-Imcpw X-§Ä C-hn-sS kp-c-£n-X-c-sñ-óv A-dn-bn-¨-Xmbpw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp.

Im-äK-dn kn-bnð-s]-Sp-ó Cu P-bn-enð kz-bw ]o-U-\-tað-¸n-¡p-ó-h-cp-sS F-®w h-f-sc-b-[n-Iw Iq-Sn h-cp-ó-Xmbpw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. P-bnð {]-Xn-k-Ôn-bp-sS h-¡n-em-sWópw ]cn-tim-[-\-bv-¡v t\-XrXzw \ðIn-b No-^v C³-kv-s]-ÎÀ \n-¡v lmÀ-Uzn-¡v Nq-ïn-¡m-«n-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.