1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 29, 2013

em-`-s¡m-Xn-b-³-amcm-b F-\À-Pn I-¼-\n-I-fp-sS em-`w H-cp-hÀ-j-¯n-\p-Ånð C-c-«n-bm-bn hÀ-²n-¨-Xm-bn ]pXn-b I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óp. 2012 sk-]v-äw-_À ap-Xð I-¼-\n-IÄ tlmÄ-sk-bn-em-bn hm-§p-ó Kym-knsâtbm C-e-{În-kn-än-bp-sStbm hn-e-bnð bm-sXm-cp hÀ-²-\hpw h-ón-«n-sñópw Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp. Cu km-l-N–cy-¯n-em-Wv hÀ-²n-¨ sN-e-hn-sâ t]-cv ]-d-ªp B-dv F-\À-Pn-I-¼-\n-IÄ _nñnð ]-¯v i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²\-hv h-cp-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

F-\À-Pn I-¼-\n-IÄ _nñnvð ]-¯v ]u-ïn-sâ hÀ-²\-hv h-cp-¯p-t¼mÄ {]-Xn-hÀ-jw em-`-¯nð A³]-Xv ]u-ïn-sâ hÀ-²\-hv h-cp-ó-Xmbpw Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Spóp. ssi-Xy-Im-ew A-Sp-¯-t¸mÄ _nñnð hÀ-²\-hv h-cp-¯-\p-Å Xo-cp-am-\w b-YmÀ-°-¯nð P-\§-sf Zp-cn-X-¯n-te-¡v X-Ån-hn-«-Xm-bn cm-{ão-b t\-Xm-¡Ä Nq-ïn-¡m«n. em-`-sIm-Xn-b³-amcm-b F-\À-Pn I-¼-\n ta-[m-hn-I-fm-Wv C-Xn-\v D-¯-c-hm-Zn-I-sfópw C-hÀ B-tcm-]n-¨p.

F-\À-Pn I-¼-\n-I-fp-sS \n-cp-¯-c-hm-Z-]-cam-b Cu k-ao-]-\-¯n-\v X-S-bn-S-W-sa-óv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq-Wn-\v tað k-½À-±w i-à-am-bn. c-ïv hÀ-j-t¯-¡v F-\À-Pn _n-ð hÀ-²n-¸n-¡m-\p-Å \o-¡w a-c-hn-¸n-¡-W-sa-óv te-_À ]mÀ-«n B-h-iy-s¸-«-t¸mÄ ssi-Xy-Im-e-¯nð \n-óv ap-XnÀ-ó B-fpI-sf kw-c-£n-¡p-ó-Xn-\v th-ïn H-cp hn³-Uv-^mÄ Sm-Iv-kv GÀ-s¸-Sp-¯-W-sa-óv- ap³ tSm-dn {]-[m-\-a-{´nbm-b kÀ tPm¬ ta-PÀ B-h-iy-s¸«p. F-\À-Pn _nð hÀ-²n-¸n¨-Xv aq-ew ]-e-cpw ssi-Xy-Ime-¯v ho-Sv Nq-Sv ]n-Sn-¸n-¡p-ó-Xv H-gn-hm-¡pó-Xv hr²-sc Zp-cn-X-¯n-te-¡v X-Ån-hn-Sp-sa-óv Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp.

B-dnð \m-ev F-\À-Pn I-¼-\n-IÄ \n-e-hnð _nñnð hÀ-²\-hv {]-Jym-]n-¨n-«pïv. kv-tIm-«n-jv ]-hÀ H³]-Xv i-X-am-\-¯n-tâbpw F³ ]-h-À 10.4 i-X-am-\hpw {_n-«o-jv Kymkv 9.2 i-X-am-\-hpw kv-tIm-«n-jv B³-Uv k-tX¬ F-\ÀPn 8.2 i-X-am-\-¯n-tâbpw hÀ-²-\-hm-Wv h-cp-¯n-bn-«p-Å-Xv. tlmÄ-sk-bnð hn-e-bnð hv-ó hÀ-²-\-hm-Wv ]-ecpw hn-e hÀ-²-\-hn-\v Im-c-W-am-bn Nq-ïn-¡m-Wn-¨-Xv. Kym-kv sa-bn-\p-I-fp-sS \n-e-hm-cw D-bÀ-¯m\pw C-e-{În-kn-än tI-_n-fp-I-fp-sS ]-cn-]m-e-\-¯n\pw K-h¬-saâv GÀ-s¸-Sp¯n-b v-{Ko³ se-hn-bv-¡p-am-bn h³ Xp-I th-ïn-h-cp-ó-Xm-bn I-¼-\n-IÄ Nq-ïn-¡m-«n.

F-ómð C-Xv ]-¨-¡-Å-am-Wv F-óm-Wv A-Sp-¯n-sS H-^vsPw ]p-d-¯n-d¡n-b em-`-¡W-¡v hy-à-am-¡p-ó-Xv. H-cp hÀ-jv-¯n-\p-Ånð I-¼-\n-I-fp-sS em-`-hn-ln-Xw C-c-«n-bm-b-Xm-bn F-\À-Pn hmv¨v-tUmKm-b H-^vsPw ]p-d-¯n-d¡n-b dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp. F-\À-Pn _nð hÀ-²n-¸n-¡p-ó-tXm-sS H-cp- Ip-Spw-_-¯n-sâ i-cmi-cn F-\À-Pn _nð 1,320 ]u-ïm-Ip-sa-óm-Wv H-^v-sP-½n-sâ hn-e-bn-cp-¯ð. I-gn-ª-amk-s¯ A-t]-£n-¨v 70 ]u-tïm-fw Iq-Sp-X-em-Wv CXv. F-ómð I-gn-ª H-cp hÀ-j-¯n-\n-sS tlmÄ-sk-bnð F-\À-Pn hn-e-bn-epïm-b hÀ-²\-hv 10 ]u-ïv am-{X-am-Wv. F-ómð Hm-^v-sP-½n-sâ I-W-¡p-IÄ-s¡-Xn-tc F-\À-Pn I-¼-\n-IÄ cw-K-s¯¯n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.