1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 21, 2014

c-àmÀ-_p-Zw _m-[n-¨ kp-lr-¯n-s\ k-lm-bn-¡m-\m-bn \nÀ-½n-¨ Nm-cn-än t{_-kvse-äv kv-IqÄ A-[n-Ir-XÀ \n-tcm-[n-¨-Xn-s\-Xn-tc hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS k-acw. \q-tdm-fw hn-ZymÀ-°n-I-fm-Wv kv-Iq-fnð \n-óv hm-¡u-«v \-S-¯n-bXv. ]n-óo-Sv I-fn-Øe-¯v {]-Xn-tj-[-{]-IS-\w \-S¯n-b hn-ZymÀ-°nI-sf \n-b-{´n-¡m-\m-bn kv-IqÄ A-[n-Ir-X-À t]m-eo-kn-s\ hn-fn-¨p. hmÀ-Iv-kn-se d-Kv-_n-bn-ep-Å _nð-«¬ ssl-kv-Iq-fn-em-Wv hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯nð ka-cw \-S-óXv.

kv-Iq-fn-se k-l-]mTnbmb tPm-bð kv-an-¯n-s\ c-àmÀ-_p-Zw _m-[n-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv hn-ZymÀ-°n-IÄ Nm-cn-än t{_-kvse-äp-IÄ \-nÀ-½n-¨Xv. tPm-b-en-\v th-ïn-bp-Å Nn-In-Õm k-lm-b-\n-[n-bn-te-¡v ]-Ww \ð-Ip-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Wv hn-ZymÀ-°n-IÄ t{_-kvse-äv \nÀ-½n-¨Xv. F-ómð t{_-kvse-äp-IÄ kv-IqÄ bqWn-t^m t]m-fn-kn-bv-¡v hn-cp-²-am-Wv F-óv Nq-ïn-¡m-«n kv-IqÄ A-[n-Ir-XÀ \n-tcm-[n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. I-gn-ª-bmgv-N t{_-kvse-äv [-cn-s¨¯n-b Nn-e Ip-«nI-sf kv-IqÄ A-[n-Ir-XÀ Xn-cn-sI ]-d-ª-b-¨n-cp-óp.

hf-sc Np-cp-¡w Nn-e Ip-«n-I-fm-Wv {]-Xntj-[ {]-IS-\w \-S-¯n-b-sX-ó sl-Uv So-¨À ]m-Ìn sh-bv-lnð ]-dªp. Ìm-^n-tâbpw a-äv Ip-«n-I-fp-tSbpw kp-c£-sb I-cp-Xn-bm-Wv t]m-eo-kn-s\ hn-fn-¨-sXópw C-hÀ ]-dªp. tPm-b-en-s\ kv-IqÄ A-[n-Ir-Xcpw kv-äm^pw ]n-´p-W-bv-¡p-ó-Xmbpw F-ómð A-Xn-sâ t]-cnð kv-IqÄ \n-b-a-§-fnð \n-óv hy-Xn-N-en-¡m-\m-In-sñópw sl-Uv So-¨À Nq-ïn-¡m«n. tPm-b-en-s\ ]n-´p-W-bv-¡p-ó-Xn-\v th-ïn G-{]nð 11 \v H-cp Nm-cn-än t\m¬ bqWn-t^mw tU kw-L-Sn-¸n-¡p-sa-óv sl-Uv-So-¨À A-dn-bn¨p. A-óv sh-Åbpw \o-ebpw \n-d-¯n-ep-Å Sow tPm-bð t{_-kvse-äp-IÄ [-cn-¡m-saópw kv-IqÄ A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn-¨p.

F-ómð kv-IqÄ A-[n-Ir-XÀ-¡v A-\p-I-¼ \-ã-s¸-«n-cn-¡p-I-bm-sW-ópw Ip-«n-I-fp-sS {]o-b-s¸-« kp-lr-¯n-\v ]n´p-W {]-Jym-]n-¡m³ \nÀ-½n-¨ t{_-kvse-äv \n-tcm-[n¨-Xv Ip-«nI-sf I-®o-cn-em-gv-¯n-sbópw Nn-e am-Xm-]n-Xm-¡Ä B-tcm-]n-¨p. tPm-bð hnj-bw sh-dp-sam-cp bqWn-t^mw {]-iv-\-am-¡n am-änb-Xv i-cn-bm-bn-sñ-ópw Nn-e am-Xm-]n-Xm-¡Ä ]-d-ªp. hn-ZymÀ-°n-IÄ sNbv-X a-t\m-l-cam-sbm-cp Im-cy-¯n-\v Ah-sc in-£n-¨-Xv i-cn-bm-bn-sñópw C-hÀ B-tcm-]n¨p. kv-Iq-fn-sâ t^-kv-_p-¡v t]-Pnð \q-dv-I-W-¡n-\v tcm-jm-Ip-ecm-b B-fp-IÄ {]-Xn-tj-[w tc-J-s¸-Sp¯n. Ip-«nI-sf t{_-kvse-äv [-cn-¡m³ A-\p-h-Zn-¡-W-sa-ópw t^-kv-_p-¡v t]-Pnð A-`n-{]m-bw D-bÀ-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.